ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
Účtovná jednotka

Identifikačné údaje

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky *
Sídlo účtovnej jednotky
Číslo telefónu
Číslo faxu
Účtovná závierka
Typ účtovnej závierky
Za obdobie

od

do
Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od

do
Priložené súčasti účtovnej závierky


Čakajte prosím