SÚVAHA
priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Účtovná jednotka

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky *

Sídlo účtovnej jednotky

Číslo telefónu
Číslo faxu

Za obdobie

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

AKTÍVA