ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave jednoduchého účtovníctva

Názov účtovnej jednotky *

Sídlo účtovnej jednotky

Účtovná závierka
Za obdobie
od
do
Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od
do
Priložené súčasti účtovnej závierky


Úč NO 1 - 01
PRÍJMY
(a)
Č. r.
(b)
Nezdaňovaná činnosť
(1)
Zdaňovaná činnosť
(2)
Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa
01
Z majetku
02
Z darov a príspevkov
03
Z členských príspevkov
04
Z podielu zaplatenej dane z príjmov
05
Z verejných zbierok
06
Z úverov a pôžičiek
07
Z dedičstva
08
Z organizovania podujatí
09
Z dotácií
10
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky
11
Z predaja majetku
12
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov
13
Fond prevádzky, údržby a opráv
14
Ostatné
15
Príjmy celkom (súčet r.01 až r.15)
16
VÝDAVKY
(a)
Č. r.
(b)
Nezdaňovaná činnosť
(3)
Zdaňovaná činnosť
(4)
Zásoby
17
Služby
18
Mzdy, poistné a príspevky
19
Dary a príspevky iným subjektom
20
Prevádzková réžia
21
Splátky úverov a pôžičiek
22
Sociálny fond
23
Ostatné
24
Výdavky celkom (súčet r.17 až r.24)
25
Rozdiel príjmov a výdavkov (r.16 - r.25)
26
Daň z príjmov
27
Úč NO 2 - 01
MAJETOK


(a)
Č. r.


(b)
Účtovné obdobie


(1)
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

(2)
Dlhodobý nehmotný majetok
01
Dlhodobý hmotný majetok
02
Dlhodobý finančný majetok
03
Zásoby
04
Pohľadávky
05
Peniaze
06
Ceniny
07
Priebežné položky (+/-)
08
Bankové účty
09
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok
10
Majetok celkom
(súčet r.01 až r.10)
11
ZÁVÄZKY


(a)
Č. r.


(b)
Účtovné obdobie


(3)
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

(4)
Záväzky
12
z toho: sociálny fond
13
fond prevádzky, údržby a opráv
14
Úvery a pôžičky
15
Záväzky celkom
(súčet r. 12 a r.15)
16
Rozdiel majetku a záväzkov
(r. 11 - r. 16)
17
Čakajte prosím