ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
mikro účtovnej jednotky
Účtovná jednotka
Identifikačné údaje
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky *
Sídlo účtovnej jednotky
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
Účtovná závierka *
Typ závierky *Za obdobie
 
od
 
do
Bezprostredne predchádzajúce obdobie
 
od
 
do
Priložené súčasti účtovnej závierky

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)
Súvaha (Úč MÚJ 1 - 01)
Ozna-
čenie

(a)
STRANA AKTÍV


(b)
Číslo
riadku

(c)
Netto
bežné účtovné obdobie

(1)
Netto
bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
(2)
SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 14
01
A.
Neobežný majetok
r. 03 + r. 04 + r. 09
02
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/
03
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 05 až r. 08)
04
A.II.1.
Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
05
      2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
06
      3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
07
      4.
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/
08
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
09
A.III.1.
Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/
10
       2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
11
       3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
12
       4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/
13
B.
Obežný majetok
r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
14
B.I.
Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
15
B.II.
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
16
B.III.
Krátkodobé pohľadávky
súčet (r. 18 až r. 20)
17
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
18
       2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
19
       3.
Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
20
B.IV.
Finančný majetok
r. 22 + r. 23
21
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
22
       2.
Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291,29X/
23
Ozna-
čenie
(a)
STRANA PASÍV

(b)
Číslo
riadku
(c)
Bežné účtovné obdobie

(3)
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
(4)
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 25 + r. 34
24
A.
Vlastné imanie
r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
25
A.I.
Základné imanie
r. 27 + r. 28
26
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
27
      2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
28
A.II.
Kapitálové fondy
(412, 413, 417, 418)
29
A.III.
Fondy zo zisku
(421, 422, 423, 427, 42X)
30
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
(+/- 415, 416)
31
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
32
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
33
B.
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
34
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
35
B.II.
Dlhodobé rezervy
(451A, 459A, 45XA)
36
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
(461A, 46XA)
37
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
38
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
39
       2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
40
       3.
Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
41
       4.
Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
42
B.V.
Krátkodobé rezervy
(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
43
B.VI.
Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
44
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
45
Výkaz ziskov a strát (Uč MÚJ 2 - 01)
Ozna-
čenie
(a)
Text

(b)
Číslo
riadku
(c)
Bežné účtovné obdobie

(3)
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
(4)
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r. 07)
01
I.
Tržby z predaja tovaru (604, 607)
02
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
03
III.
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)
04
IV.
Aktivácia (účovná skupina 62)
05
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
06
VI.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
07
*
náklady na hospodársku činnosť spolu
súčet (r. 09 až r. 17)
08
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)
09
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, (+/-) 505A)
10
C.
Služby
(účtovná skupina 51)
11
D.
Osobné náklady
(účtovná skupina 52)
12
E.
Dane a poplatky
(účtovná skupina 53)
13
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
14
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
15
H.
Opravné položky k pohľadávkam
(+/- 547)
16
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
17
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
18
*
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r.05) - (r. 10 + r. 11)
19
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
súčet (r. 21 až r. 26)
20
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
21
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
22
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
23
X.
Výnosové úroky (662)
24
XI.
Kurzové zisky (663)
25
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
26
*
Náklady na finančnú činnosť spolu
súčet (r. 28 až r. 33)
27
J.
Predané cenné papiere a podiely (561)
28
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
29
L.
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
30
M.
Nákladové úroky (562)
31
N.
Kurzové straty (563)
32
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)
33
**
Výsledky hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
34
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
35
P.
Daň z príjmov (591, 595)
36
Q.
Prevod podielov a výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)
37
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
38
Čakajte prosím