ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
v jednoduchom účtovníctve (v celých eurách)

Účtovná jednotka

Identifikačné údaje

Názov účtovnej jednotky *

Miesto podnikania

Účtovná závierka

Typ závierky *Za obdobie
od
do
Bezprostredne predchádzajúce obdobie
od
do
Úč FO 1 - 01

Príjmy za bežné účtovné obdobie

Príjmy
(a)
Riadok
    (b)
Za bežné účtovné obdobie
                     (1)
Predaj tovaru
01
Predaj výrobkov a služieb
02
Ostatné príjmy
03
Príjmy celkom súčet (r. 01 až 03)
04

Výdavky za bežné účtovné obdobie

Výdavky
(a)
Riadok
   (b)
Za bežné účtovné obdobie
                     (2)
Zásoby
05
Služby
06
Mzdy
07
Platby poistného a príspevkov
08
Tvorba sociálneho fondu
09
Ostatné výdavky
10
Výdavky celkom súčet (r. 05 až 10)
11
Rozdiel príjmov a výdavkov ( r. 04 - r. 11)
12
Úč FO 2 - 01

Majetok

Majetok


(a)
Riadok


(b)
Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

(1)
Za bežné účtovné obdobie


(2)
Dlhodobý nehmotný majetok
01
Dlhodobý hmotný majetok
02
Dlhodobý finančný majetok
03
Zásoby celkom súčet (r. 05 až 07)
04
Materiál
05
Tovar
06
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné
07
Pohľadávky
08
Krátkodobý finančný majetok súčet
(r.10 až 12)
09
Peniaze a ceniny
10
Účty v bankách
11
Ostatný krátkodobý finančný majetok
12
Priebežné položky (+/-)
13
Opravná položka k nadobudnutému majetku (aktívna)
14
Majetok celkom r. 01 + r. 02 + r.03 + r. 04 + r. 08 + r. 09 +/- r. 13 + r.14
15

Záväzky

Záväzky


(a)
Riadok


(b)
Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
(3)
Za bežné účtovné obdobie


(4)
Rezervy
16
Záväzky
17
Úvery
18
Opravná položka k nadobudnutému majetku (pasívna)
19
Záväzky celkom súčet (r. 16 až 19)
20
Rozdiel majetku a záväzkov
(r. 15 - r. 20)
21
Čakajte prosím