VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT
(v celých eurách)
Účtovná jednotka
Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky *
Sídlo účtovnej jednotky
Číslo telefónu
Číslo faxu
Účtovná závierka *
Za obdobie
 
od
 
do
Bezprostredne predchádzajúce obdobie
 
od
 
do
Výkaz
Ozna-
čenie

(a)
Text


(b)
Číslo
riadku

(c)
Skutočnosť
bežné účtovné obdobie

(1)
Skutočnosť
bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
(2)
I.
Tržby z predaja tovaru
(604, 607)
01
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)
02
+
Obchodná marža r. 01- r. 02
03
II.
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
04
II.1.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
05
II.2.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)
06
II.3.
Aktivácia (účtovná skupina 62)
07
B.
Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
08
B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)
09
B.2.
Služby (účtovná skupina 51)
10
+
Pridaná hodnota
r. 03 + r. 04 - r. 08
11
C.
Osobné náklady súčet
(r. 13 až 16)
12
C.1
Mzdové náklady súčet
(521, 522)
13
C.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
14
C.3.
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
15
C.4.
Sociálne náklady (527, 528)
16
D.
Dane a poplatky (účtovná skupina 53)
17
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)
18
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)
19
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
20
G.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)
21
IV.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
22
H.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
23
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)
24
I.
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)
25
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 + (-r.24) - (-r.25)
26
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
27
J.
Predané cenné papiere a podiely (561)
28
VII.
Výnoy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32
29
VII.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)
30
VII.2.
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)
31
VII.3.
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)
32
VIII.
Výnosy z krátkodobého
finančného majetku ( 666 )
33
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok ( 566 )
34
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
35
L.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
36
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565
37
X.
Výnosové úroky (662)
38
N.
Nákladové úroky (562)
39
XI.
Kurzové zisky (663)
40
O.
Kurzové straty (563)
41
XII.
Ostatné výnosy z finančnej
činnosti (668)
42
P.
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
43
XIII.
Prevod finančných výnosov (-) (698)
44
R.
Prevod finančných nákladov (-) (598)
45
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34 + r.35 - r.36 - r.37 + r.38 - r.39 + r.40 - r.41 + r.42 - r.43 + (-r.44) - (-r.45)
46
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46
47
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49 + r.50
48
S.1.
- splatná (591, 595)
49
S.2.
- odložená (+/- 592)
50
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 - r.48
51
XIV.
Mimoriadne výnosy (účtovná skupina 68)
52
T.
Mimoriadne náklady (účtovná skupina 58)
53
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnenj činnostii pred zdanením r. 52 - r. 53
54
U.
Daň z príjmjov z mimoriadnej činnosti r.56 + r.57
55
U.1.
- splatná (593)
56
U.2.
- odložená (+/- 594)
57
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55
58
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]
59
V.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)
60
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r.60]
61
Čakajte prosím