Výkaz o majetku a záväzkoch
v jednoduchom účtovníctve
(v celých eurách)

Učtovná jednotka

Identfikačné údaje

Názov účtovnej jednotky *

Trvalý pobyt

Číslo telefónu
Číslo faxu

Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu

Číslo telefónu
Číslo faxu

Účtovná závierka

Typ závierky
Za obdobie

od

do

Majetok

Majetok


(a)
Riadok


(b)
Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

(1)
Za bežné účtovné obdobie


(2)
Dlhodobý nehmotný majetok
01
Dlhodobý hmotný majetok
02
Dlhodobý finančný majetok
03
Zásoby celkom súčet (r. 05 až 07)
04
Materiál
05
Tovar
06
Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné
07
Pohľadávky
08
Krátkodobý finančný majetok súčet
(r.10 až 12)
09
Peniaze a ceniny
10
Účty v bankách
11
Ostatný krátkodobý finančný majetok
12
Priebežné položky (+/-)
13
Opravná položka k nadobudnutému majetku (aktívna)
14
Majetok celkom r. 01 + r. 02 + r.03 + r. 04 + r. 08 + r. 09 +/- r. 13 + r.14
15

Záväzky

Záväzky


(a)
Riadok


(b)
Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
(3)
Za bežné účtovné obdobie


(4)
Rezervy
16
Záväzky
17
Úvery
18
Opravná položka k nadobudnutému majetku (pasívna)
19
Záväzky celkom súčet (r. 16 až 19)
20
Rozdiel majetku a záväzkov
(r. 15 - r. 20)
21
Čakajte prosím