Výkaz o príjmoch a výdavkoch
v jednoduchom účtovníctve (v celých eurách)

Učtovná jednotka

Identfikačné údaje

Názov účtovnej jednotky *

Trvalý pobyt

Číslo telefónu
Číslo faxu

Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu

Číslo telefónu
Číslo faxu

Účtovná závierka

Typ závierky
Za obdobie


od

do

Príjmy za bežné účtovné obdobie

Príjmy
(a)
Riadok
    (b)
Za bežné účtovné obdobie
                     (1)
Predaj tovaru
01
Predaj výrobkov a služieb
02
Ostatné príjmy
03
Príjmy celkom súčet (r. 01 až 03)
04

Výdavky za bežné účtovné obdobie

Výdavky
(a)
Riadok
   (b)
Za bežné účtovné obdobie
                     (2)
Zásoby
05
Služby
06
Mzdy
07
Platby poistného a príspevkov
08
Tvorba sociálneho fondu
09
Ostatné výdavky
10
Výdavky celkom súčet (r. 05 až 10)
11
Rozdiel príjmov a výdavkov ( r. 04 - r. 11)
12
Čakajte prosím