ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva

Učtovná jednotka

Identifikačné údaje

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky *

Sídlo účtovnej jednotky

Číslo telefónu
Číslo faxu

Účtovná závierka

Typ závierky

Za obdobie


od

do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie


od

do

Priložené súčasti účtovnej závierky
Čakajte prosím