Žiadosť o zápis do registra servisných organizácií

Žiadateľ:

Žiadam o zápis do registra servisných organizácií v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Zoznam elektronických registračných pokladníc (ďalej „ERP“), u ktorých budem vykonávať opravu a údržbu:

P.č.
Typ ERP
Pridať Odobrať

Príloha:Dňa:

Čakajte prosím