ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU,
OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ
O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV,
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A DAŇ Z POISTENIA
DIČ (ak bolo pridelené)
Identifikačné číslo pre DPH (ak bolo pridelené)
 
SK


 

I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie

II. Fyzická osoba

Rodné číslo
/

III. Právnická osoba 2)

IV. Adresa trvalého pobytu alebo sídla

Súpisné/orientačné číslo
/

V. Miesto podnikania na území Slovenskej republiky (ak nie je totožné s trvalým pobytom)

Súpisné/orientačné číslo
/

VI. Organizačná zložka podľa Obchodného zákonníka (výpĺňa sa, ak ide o zahraničnú osobu)

IČO organizačnej zložky (vrátane poradového čísla)
/
Súpisné/orientačné číslo
/

VII. Osoba oprávnená konať za daňový subjekt

Rodné číslo
/
Súpisné/orientačné číslo
/

VIII. Adresa na doručovanie na území členského štátu 3)

Súpisné/orientačné číslo
/

IX. Splnomocnenec na doručovanie v tuzemsku 4)


Rodné číslo
/

Súpisné/orientačné číslo
/
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý dôsledkov spojených s ich uvedením.

X. Poznámky

1)
2)
3)
4)
Pri označení tejto možnosti sa v časti II. až IX. uvádzajú údaje zástupcu skupiny. Údaje o členoch skupiny sa uvádzajú v prílohe k žiadosti.
Organizačná jednotka združenia, ktorá koná vo vlastnom mene, sa považuje za právnickú osobu [§ 4 ods. 2 písm. c) zákona č.563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov].
§ 30 ods. 5 daňového poriadku.
§ 9 ods. 11 daňového poriadku, potrebné doložiť plnomocenstvo.

PRÍLOHA 1 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY


   mesiac a rok
dosiahnutia obratuDeň, keď osoba registrovaná podľa § 5 zákona o dani z pridanej hodnoty prestala spĺňať status zahraničnej osoby


Deň, keď zahraničná osoba registrovaná podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiavaPRÍLOHA 2 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (člen skupiny)


Zmena registrácie skupiny z dôvodu
I. Člen skupiny

IČ pre DPH (ak bolo pridelené) alebo DIČ
Rodné číslo
/

II. Sídlo (právnická osoba), miesto trvalého pobytu (fyzická osoba)

Súpisné/orientačné číslo
/

III. Adresa miesta podnikania alebo prevádzkarne v tuzemsku (vypĺňa sa, ak ide o osobu so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí)

Súpisné/orientačné číslo
/

IV. Štatutárny zástupca

Rodné číslo
/
Súpisné/orientačné číslo
/

Potvrdzujem, že osoba uvedená ako zástupca skupiny je určená členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovania dane z pridanej hodnoty.
Som si vedomý zodpovednosti za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej
hodnoty a z daňového poriadku.
Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 
Čakajte prosím