ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU,
OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ
O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV,
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A DAŇ Z POISTENIA
Platnosť tejto verzie formulára bola ukončená. Na podávanie použite novšiu verziu formulára. Podania realizované touto verziou budú odmietnuté.
DIČ (ak bolo pridelené)
Identifikačné číslo pre DPH (ak bolo pridelené)
 
SK


 

I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie

II. Fyzická osoba

Rodné číslo
/

III. Právnická osoba 2)

IV. Adresa trvalého pobytu alebo sídla

Súpisné/orientačné číslo
/

V. Miesto podnikania(ak nie je totožné s trvalým pobytom)
Stála prevádzkareň / prevádzkareň na území Slovenskej republiky
Súpisné/orientačné číslo
/

VI. Organizačná zložka podľa Obchodného zákonníka (vyplní zahraničná osoba)

IČO organizačnej zložky (vrátane poradového čísla)
/
Súpisné/orientačné číslo
/

VII. Osoba oprávnená konať za daňový subjekt

Rodné číslo
/
Súpisné/orientačné číslo
/

VIII. Adresa na doručovanie na území členského štátu 3)

Súpisné/orientačné číslo
/

IX. Splnomocnenec na doručovanie v tuzemsku 4)


Rodné číslo
/

Súpisné/orientačné číslo
/

X. Poznámky

1)
2)
3)
4)
V prípade označenia tejto možnosti sa v časti II. až IX. uvádzajú údaje zástupcu skupiny. Údaje o členoch skupiny sa uvádzajú v prílohe k žiadosti.
Organizačná jednotka združenia, ktorá koná vo vlastnom mene, sa považuje za právnickú osobu [§4ods.2písm.c) zákona č.563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov].
§ 30 ods. 5 daňového poriadku
§ 9 ods. 11 daňového poriadku, potrebné doložiť plnomocenstvo

PRÍLOHA 1 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY


rok dosiahnutia obratuDeň, keď osoba registrovaná podľa § 5 alebo § 6 zákona prestala spĺňať status zahraničnej osobyDeň, keď zahraničná osoba registrovaná podľa § 4 zákona prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiavaPRÍLOHA 2 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (člen skupiny)


Zmena registrácie skupiny z dôvodu
I. Člen skupiny

IČ pre DPH (ak bolo pridelené) alebo DIČ
Rodné číslo
/

II. Sídlo (právnická osoba), miesto trvalého pobytu (fyzická osoba)

Súpisné/orientačné číslo
/

III. Adresa miesta podnikania alebo prevádzkar