ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU,
OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ
O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV,
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A DAŇ Z POISTENIA
DIČ (ak bolo pridelené)
Identifikačné číslo pre DPH (ak bolo pridelené)
 
SK


 

I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie

V prípade označenia tejto možnosti sa v časti II. až X. uvádzajú údaje zástupcu skupiny. Údaje o členoch skupiny sa uvádzajú v prílohe k žiadosti.
II. Fyzická osoba

Rodné číslo
/

III. Právnická osoba

IV. Adresa trvalého pobytu alebo sídla

Súpisné/orientačné číslo
/

V. Miesto podnikania/ prevádzkareňSúpisné/orientačné číslo
/

VI. Organizačná zložka podľa Obchodného zákonníka (vyplní zahraničná osoba)

IČO organizačnej zložky (vrátane poradového čísla)
/
Súpisné/orientačné číslo
/

VII. Osoba oprávnená konať za daňový subjekt

Rodné číslo
/

VIII. Čísla účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti

Čísla účtov v bankách v Slovenskej republike


Pridať Odobrať
Účty zriadené v zahraničí


Pridať Odobrať

IX. Adresa na doručovanie na území členského štátu (§ 30 ods. 5 daňového poriadku)

Súpisné/orientačné číslo
/

X. Splnomocnenec na doručovanie v tuzemsku (§ 9 ods. 11 daňového poriadku, potrebné doložiť plnomocenstvo)


Rodné číslo
/

Súpisné/orientačné číslo
/

XI. Poznámky

XII. Záznamy správcu dane

PRÍLOHA 1 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY


rok dosiahnutia obratu

Deň, keď osoba registrovaná podľa § 5 alebo § 6 zákona prestala spĺňať status zahraničnej osobyDeň, keď zahraničná osoba registrovaná podľa § 4 zákona prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiavaPRÍLOHA 2 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (člen skupiny)


Zmena registrácie skupiny z dôvodu
I. Člen skupiny

IČ pre DPH (ak bolo pridelené) alebo DIČ
Rodné číslo
/

II. Sídlo (právnická osoba), miesto trvalého pobytu (fyzická osoba)

Súpisné/orientačné číslo
/

III. Adresa miesta podnikania alebo prevádzkarne v tuzemsku (uvedie osoba so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí)

Súpisné/orientačné číslo
/

IV. Štatutárny zástupca

Rodné číslo
/
ak ide o fyzickú osobu s bydliskom mimo územia SR

Potvrdzujem, že osoba uvedená ako zástupca skupiny je určená členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovania dane z pridanej hodnoty.
Som si vedomý zodpovednosti za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH a zo zákona o správe daní a poplatkov.
Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 
Čakajte prosím