ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU,
OZNÁMENIE ZMIEN,
ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Platnosť tejto verzie formulára bola ukončená. Na podávanie použite novšiu verziu formulára. Podania realizované touto verziou budú odmietnuté.
DIČ (ak bolo pridelené)
Identifikačné číslo pre DPH (ak bolo pridelené)
 
SK


 

I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie

V prípade označenia tejto možnosti sa v časti II. až X. uvádzajú údaje zástupcu skupiny. Údaje o členoch skupiny sa uvádzajú v prílohe k žiadosti.

II. Fyzická osoba

Rodné číslo
/

III. Právnická osoba

IV. Adresa trvalého pobytu alebo sídla

Súpisné/orientačné číslo
/

V. Miesto podnikania/ prevádzkareňSúpisné/orientačné číslo
/

VI. Organizačná zložka podľa Obchodného zákonníka (vyplní aj organizačná zložka zahraničnej osoby)

IČO organizačnej zložky (vrátane poradového čísla)
/
Súpisné/orientačné číslo
/

VII. Osoba oprávnená konať (vyplní právnická osoba)

Rodné číslo
/
ak ide o fyzickú osobu, s bydliskom mimo územia SR

VIII. Čísla účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti

Čísla účtov v bankách v Slovenskej republike


Pridať Odobrať
Účty zriadené v zahraničí


Pridať Odobrať

IX. Adresa na doručovanie na území členského štátu (§ 30 ods. 5 daňového poriadku)

Súpisné/orientačné číslo
/

X. Splnomocnenec na doručovanie v tuzemsku (§ 9 ods. 11 daňového poriadku, potrebné doložiť plnomocenstvo)


Rodné číslo
/

Súpisné/orientačné číslo
/

XI. Poznámky

XII. Záznamy správcu dane

PRÍLOHA 1 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY


rok dosiahnutia obratu


Deň, keď osoba registrovaná podľa § 5 alebo § 6 zákona prestala spĺňať status zahraničnej osobyDeň, keď zahraničná osoba registrovaná podľa § 4 zákona prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiavaPRÍLOHA 2 - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (člen skupiny)


Zmena registrácie skupiny z dôvodu
I. Člen skupiny

IČ pre DPH (ak bolo pridelené) alebo DIČ
Rodné číslo
/

II. Sídlo (právnická osoba), miesto trvalého pobytu (fyzická osoba)

Súpisné/orientačné číslo
/

III. Adresa miesta podnikania alebo prevádzkarne v tuzemsku (uvedie osoba so sídlom alebo trvalým pobytom v zahraničí)

Súpisné/orientačné číslo
/

IV. Štatutárny zástupca

Rodné číslo
/
ak ide o fyzickú osobu s bydliskom mimo územia SR

Potvrdzujem, že osoba uvedená ako zástupca skupiny je určená členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovania dane z pridanej hodnoty.
Som si vedomý zodpovednosti za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH a zo zákona o správe daní a poplatkov.
Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 
Čakajte prosím