ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU,
VYDANIE POVOLENIA
NA SPOTREBNÚ DAŇ, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ
O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A POVOLENIA NA SPOTREBNÚ DAŇ
Registračné číslo pre spotrebnú daň (ak bolo pridelené)
Evidenčné číslo pre spotrebnú daň (ak bolo pridelené)
SK


Registračné číslo daňového skladu (ak bolo pridelené)
SKI. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, vydanie povolenia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie alebo povolenia 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

Označením niektorej z daní v písmene a) až b) pokračujte v časti I.A., pri označení dane v písmene d) pokračujte v časti I.B.

II. Fyzická osoba

Rodné číslo
/

III. Právnická osoba

IV. Adresa trvalého pobytu alebo sídla

Súpisné/orientačné číslo
/

V. Miesto podnikania/ prevádzkareňSúpisné/orientačné číslo
/

VI. Organizačná zložka podľa Obchodného zákonníka (vyplní aj organizačná zložka zahraničnej osoby)

IČO organizačnej zložky (vrátane poradového čísla)
/
Súpisné/orientačné číslo
/

VII. Osoba oprávnená konať (vyplní právnická osoba)

Rodné číslo
/

VIII. Čísla účtov v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti

Čísla účtov v bankách v Slovenskej republike


Pridať Odobrať
Účty zriadené v zahraničí


Pridať Odobrať

IX. Adresa na doručovanie na území členského štátu (§ 30 ods. 5 daňového poriadku)

Súpisné/orientačné číslo
/

X. Splnomocnenec na doručovanie v tuzemsku (§ 9 ods. 11 daňového poriadku, potrebné doložiť plnomocenstvo)


Rodné číslo
/

Súpisné/orientačné číslo
/
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý dôsledkov spojených s ich uvedením.

XI. Poznámky

XII. Záznamy správcu dane

I. A. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, vydanie povolenia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie alebo povolenia 


 Príloha č. 1 k bodu I. A. Vypĺňa žiadateľ o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu

 
Druh predmetu dane 1) a obchodný názov 2) (vyrábaného, spracúvaného, skladovaného, prijímaného a odosielaného predmetu dane)
Kód kombinovanej nomenklatúry (3)
Predpokladaný ročný objem (4)
Pridať Odobrať
1) Uvádza sa len pri minerálnom oleji v členení podľa § 6 zákona č. 98/2004 Z. z.
2) Pri tabakových výrobkoch uviesť aj presné vymedzenie tabakového výrobku (cigareta, cigara, cigarka, tabak); pri alkoholických nápojoch uviesť aj vymedzenie alkoholického nápoja (lieh, víno, medziprodukt a pivo v členení podľa § 6 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z.), pri spotrebiteľských baleniach liehu uviesť aj objemovú koncentráciu liehu.
3) Neuvádza sa pri tabakových výrobkoch.
4) V príslušných merných jednotkách podľa predmetov spotrebnej dane minerálny olej – v litroch pri teplote 15 °C, v kilogramoch alebo v množstve energie v ňom obsiahnutom v gigajouloch, tabakové výrobky – tabak v kg, cigary a cigarky v 1000 ks a cigarety v ks/počet SBC, alkoholické nápoje – lieh, v hektolitroch 100% alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 °C, víno v hl, medziprodukt v hl a pivo v hl.
5) Uvádza žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať podnik na výrobu minerálneho oleja, tabakových výrobkov, liehu, vína, medziproduktu alebo piva (ďalej len „predmet spotrebnej dane“).
6) Uvádza žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať sklad minerálneho oleja, liehu, vína, medziproduktu, piva, alebo tabakových výrobkov, alebo podnik na výrobu liehu, vína medziproduktu alebo piva.
7) Uvádza žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať sklad, liehu, vína, medziproduktu alebo piva.
8) Uvádza žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať podnik na výrobu liehu, vína, medziproduktu, piva a tabakových výrobkov alebo sklad liehu, vína, medziproduktu, piva a tabakových výrobkov.

Príloha č. 2 k bodu I. A. Vypĺňa žiadateľ o registráciu a vydanie povolenia prijímať predmet spotrebnej dane z iného členského štátu v pozastavení dane alebo odosielať predmet spotrebnej dane v pozastavení dane

 
Predpokladaný ročný objem 3)


Pridať Odobrať
1) Pri tabakových výrobkoch uviesť aj presné vymedzenie tabakového výrobku (cigareta, cigara, cigarka, tabak); pri alkoholických nápojoch uviesť aj vymedzenie alkoholického nápoja (lieh, víno, medziprodukt a pivo v členení podľa § 6 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z.), pri spotrebiteľských baleniach liehu uviesť aj objemovú koncentráciu liehu.
2) Neuvádza sa pri tabakových výrobkoch.
3) V príslušných merných jednotkách podľa predmetov spotrebnej dane minerálny olej – v litroch pri teplote 15 °C, v kilogramoch alebo v množstve energie v ňom obsiahnutom v gigajouloch, tabakové výrobky – tabak v kg, cigary a cigarky v 1000 ks a cigarety v ks/počet SBC, alkoholické nápoje – lieh, v hektolitroch 100% alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 °C, víno v hl, medziprodukt v hl a pivo v hl.

I. B. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, vydanie povolenia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie alebo povolenia

Podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 609/2007 Z. z.")Účel použitia elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) zákona č. 609/2007 Z. z.

 

Identifikačné údaje dodávateľa elektriny

Súpisné / orientačné číslo
/
Registračné číslo
SK

 


 
Účel použitia uhlia oslobodeného od dane podľa § 19 písm. a) až g) a i) zákona č. 609/2007 Z. z.
Identifikačné údaje dodávateľa uhlia

Súpisné / orientačné číslo
/
Registračné číslo
SK

 

  
 


 
Účel použitia zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 písm. a) až e) a h) zákona č. 609/2007 Z. z.


Identifikačné údaje dodávateľa zemného plynu

Súpisné / orientačné číslo
/
Registračné číslo
SK

 

 
 
 

  

Čakajte prosím