HLÁSENIE
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o vybraných príjmoch oslobodených od dane ustanovených týmto zákonom, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“)
podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Sumy sa vypĺňajú v eurách na dve desatinné miesta bez pomlčiek.
Druh hlásenia *Za rok
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného hlásenia
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
/
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Právna forma
Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec *
Štát
Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní
Priezvisko
Meno
Titul (pred meno / za priezviskom)
/
Rodné číslo
   
/
   
Dátum narodenia
DIČ
Obchodné meno alebo názov
Právna forma
Ulica  
Súpisné / orientačné číslo  
PSČ
Obec
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva:
Časť I. - Vyúčtovanie dane (v eurách)
Úhrnné údaje z podaných prehľadov o zrazených a o odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), o daňovom bonuse podľa zákona, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse na zaplatené úroky podľa § 33a zákona za celé zdaňovacie obdobie
0
Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej forme za celé zdaňovacie obdobie
1
Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej forme za celé zdaňovacie obdobie
1a
Suma preddavkov na daň z príjmov podľa § 5 ods. 4 zákona za celé zdaňovacie obdobie
2
Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-) z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
3
Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona
4
Daň (r. 1 + r. 1a +r. 2 + r. 3)
5
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) daňového bonusu podľa zákona, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného a vybratého daňového bonusu podľa zákona z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv)
6
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) zamestnaneckej prémie, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)
7
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane
8
Daň (odvodová povinnosť) znížená o daňový bonus podľa zákona, o zamestnaneckú prémiu a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (r. 4 + r. 5 + r. 6 + r. 7)
9
Odvedené preddavky na daň (daň) za celé zdaňovacie obdobie
10
Daňový preplatok r. 8 – r. 9 < 0
-
11
Daňový nedoplatok r. 8 – r. 9 > 0
+
Časť II. - Rozdiely z dodatočného hlásenia (v eurách)
12
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+) z r. 10 alebo r. 11 posledne podaného hlásenia
13
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+) (r. 10 alebo r. 11) - r. 12
Časť III. - Rekapitulácia (daňový bonus podľa zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona)
(v eurách)
daňový bonus podľa zákona
daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
 
Počet strán
Počet uvedených zamestnancov
časť IV.
časť V.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto hlásení sú správne a úplné.

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou hlásenia.
Časť IV. - Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva, úhrn zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený daňový bonus - vyplňuje sa len za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie
Trvalý pobyt
4. Zúčtované v mesiacoch 5)

Dieťa
Mesiace

Pridať Odobrať
8. Uplatňuje sa NČZD na daňovníka 9)

Predchádzajuci zamestnanec / Nasledujúci zamestnanec Pridať Odobrať      Prejsť na  zamestnanca 
Časť V. - Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vyplňuje sa len za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie
 
Doplňujúci údaj 10)

Trvalý pobyt
Dieťa
Mesiace

Pridať Odobrať
Predchádzajuci zamestnanec / Nasledujúci zamestnanec Pridať Odobrať      Prejsť na  zamestnanca 
Žiadosť o vrátenie daňového preplatkuIBAN
Ak ide o zamestnávateľa, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v Osobitných záznamoch číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky zamestnávateľa.
Dátum
Vysvetlivky k časti IV. a V.
1) Uvádza sa rodné číslo zamestnanca, ak bolo vydané na území SR.
2) U zamestnanca s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ sa uvádza identifikačné číslo na daňové účely (TIN), ak mu bolo pridelené; v opačnom prípade sa uvádza dátum jeho narodenia (v tvare DD.MM.RRRR). U zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt v členskom štáte EÚ, uvádza sa dátum jeho narodenia.
3) Uvádza sa číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.
4) V IV. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktorý podáva hlásenie, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona. V V. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených všetkými zamestnávateľmi z r. 01 ročného zúčtovania.
5) Vyznačí sa x.
6) Poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
7) V IV. časti sa uvádzajú zrazené preddavky na daň neupravené o daňový bonus podľa zákona a v V. časti sa uvádza suma z r. 18 ročného zúčtovania.
8) V IV. časti sa uvádza zamestnávateľom priznaná a vyplatená suma daňového bonusu podľa zákona v úhrne na všetky vyživované deti a údaje o týchto deťoch s vyznačením kalendárnych mesiacov. V V. časti sa uvádza suma daňového bonusu podľa zákona v úhrne na všetky vyživované deti, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania z r. 09 ročného zúčtovania a údaje o týchto deťoch s vyznačením kalendárnych mesiacov. Údaje o ďalších vyživovaných deťoch zamestnanca sa uvádzajú v prílohe k časti IV. a V. Ak dieťa nemá rodné číslo vydané na území SR, uvedie sa dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMM/RRRR tak, že pred lomítkom sa uvedie DDMM sprava (t.j. prvé dve políčka ostanú prázdne) a za lomítkom sa uvedie RRRR.
9) Vyplní sa v prípade, ak sa pri výpočte preddavkov na daň uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 35 ods. 1 zákona). V V. časti sa uvádza suma z r. 04a ročného zúčtovania.
10) Pole sa zaškrtne, ak zamestnanec je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) zákona a úhrn jeho zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR (§ 16 zákona) v zdaňovacom období tvorí 90%a viac zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zaškrtne pole, ak uvedenú skutočnosť vyznačil v ročnom zúčtovaní (v rámci údajov o zamestnancovi nad I. časťou).
11) V prvej časti riadku sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania z r. 04b ročného zúčtovania. V druhej časti riadku sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania z r. 04c ročného zúčtovania.
12) Riadok sa vypĺňa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona) z r. 15 ročného zúčtovania.
13) Uvádza sa nedoplatok dane (+) z r. 19 ročného zúčtovania alebo preplatok dane (-) z r. 20 ročného zúčtovania.
Príloha k časti IV. a V.
 
Dieťa
Mesiace

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 
Čakajte prosím