PREHĽAD
o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)
Prehľad podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za predchádzajúci kalendárny mesiac je povinný podať zamestnávateľ správcovi dane v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona.
Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa *
Druh prehľadu *


Zdaňovacie obdobie
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
/
Právnická osoba
Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec *
Štát
Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
/
Rodné číslo
Dátum narodenia
DIČ
/
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
I. časť - Preddavky na daň
 
Dátum / Mesiac
Suma
0
Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej forme za vykazovaný kalendárny mesiac
1
Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej forme za mesiac1)
1a
Suma preddavkov na daň z príjmov podľa § 5 ods. 4 zákona2)
2
Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-) z RZ3) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
3
Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona
4
Úhrn riadkov 1 až 3 (r. 1 + r. 1a + r. 2 + r. 3)
5
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybratá suma (+) daňového bonusu podľa § 33 zákona, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného a vybratého daňového bonusu podľa § 33 zákona z RZ alebo vykonaných opráv)
6
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) zamestnaneckej prémie, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)
7
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybratá suma (+) daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)
8
Odvodová povinnosť - preddavky na daň
(r. 4 + r.5 + r.6 + r.7)

1) Uvádza sa dátum výplaty, poukázania, pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru za príslušný kalendárny mesiac.
2) Uvádza sa kalendárny mesiac, v ktorom zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prijal doklad o zdaniteľnom príjme podľa § 5 ods. 4 zákona.
3) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 38 zákona).
II. časť - Rekapitulácia - daňový bonus (§ 33 zákona) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona)
A
Celková vyplatená suma daňového bonusu podľa § 33 zákona
B
Suma daňového bonusu podľa § 33 zákona vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane
C
Suma daňového bonusu podľa § 33 zákona vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa
D
Celková vyplatená suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona
E
Suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane
F
Suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa
III. časť - Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu podľa § 33 zákona alebo § 33a zákona
- vyplňuje sa v treťom mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka za celý kalendárny štvrťrok

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v prehľade sú správne a úplné.
Vypracoval
Dátum
Telefónne číslo
Čakajte prosím