Žiadosť o registráciu/Oznámenie zmeny údajov/Žiadosť o zrušenie registrácie
DAC7/DPI
podľa § 22j zákona č. 250/2022 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“)
(DAC7/DPI Registration Form)
under the Article 22 (j) of the Act No 250/2023 Coll. amending the Act No 442/2012 Coll. on International Assistance and Cooperation in Tax Administration as amended (hereinafter referred to as ‘the Act No 442/2012’)
Informácie o neusadenom oznamujúcom prevádzkovateľovi platformy v zmysle § 22h písm. e) druhého bodu zákona (Information on the non-resident Reporting Platform Operator within the meaning of the Article 22h(e) (2) of the Act No 442/2012)

Identifikačné údaje (Identification)
Kontaktné údaje (Contact information)
Adresa sídla (Head Office Address)
(pre účel doručovania elektronických písomností podľa §22j ods. 2 zákona) (for delivering official documents pursuant to Article 22j(2) of the Act No 442/2012)
Pridať Odobrať
Pridať Odobrať
Pridať Odobrať
Je oznamujúci prevádzkovateľ platformy registrovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre účely DPH (§68a a 68b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)?
(Is the Reporting Platform Operator registered for the application of the special VAT OSS scheme (Articles 68a and 68b of Act No 222/2004, as amended)? ) *Čakajte prosím