Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa
pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz/oznámenie zmeny údajov
(Request for Registration for intermediary for special scheme - import scheme, correction of registration or identification details)
Identifikačné údaje (Identification details)
Fyzická osoba (Natural person)
/
Kontaktné údaje (Contact)
Adresa trvalého pobytu alebo sídla (Full postal address)
Kontaktná osoba (Contact person)
Bankové informácie (Bank Account Information)
Prevádzkarne v iných krajinách EÚ (Data on fixed establishments in other EU Member States)
Predchádzajúca prevádzkareň / Nasledujúca prevádzkareň Pridať Odobrať      Prejsť na  prevádzkareň 
Zmena krajiny identifikácie - okrem nového ČŠI (SR) (Change country of identification-except for new ČŠI (SR))
Číslo resp. čísla sprostredkovateľa pridelené členským štátom identifikácie v súlade s článkom 369q ods. 2 smernice 2006/112/ES. (Intermediary number(s) allocated by the Member State of identification in accordance with Article 369q(2) of.)
Pridať Odobrať
Vyhlásenie (Declaration)

Čakajte prosím