Oznámenie DAC6
podľa § 8c zákona č. 305/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon")
A. Informácie o povinnej osobe (sprostredkovateľ alebo používateľ) podľa § 8f písm. a) zákona


Fyzická osoba
1. DIČ (ak bolo pridelené)
2. Meno
4. Titul
5. Dátum narodenia
3. Priezvisko
 
 
6. Miesto narodenia
7. Obchodné meno
8. Rezidencia na daňové účely
Adresa
9. Ulica
10. PSČ
11. Mesto
12. Štát
Právnická osoba
1. DIČ
3. Rezidencia na daňové účely
Adresa
4. Ulica
5. PSČ
6. Mesto
7. Štát
B. Informácie o oznamovanom opatrení
Čakajte prosím