Žiadosť o registráciu
pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu/
oznámenie zmeny údajov
(Request for registration for special scheme - union scheme, correction of registration or identification details)
Identifikačné údaje (Identification)


/


Kontaktné údaje zdaniteľnej osoby (Contact information)
Adresa trvalého pobytu alebo sídla (Full postal adress)
Kontaktná osoba (Contact person)
Bankové informácie (Bank Account Information)
Údaje o prevádzkarňach v iných členských štátoch EÚ a údaje členského štátu, v ktorom začína preprava alebo odoslanie tovaru, okrem členského štátu identifikácie (Data on establishments in other EU Member States and data on the Member State where the transport or dispatch of the goods begins, except for the Member State of identification)

V tomto štáte mám prevádzkareň a zároveň z tohto štátu dodávam tovar (In this state I have an establishment and, at the same time, I supply goods)


Predchádzajúca prevádzkáreň / Nasledujúca prevádzkáreň Pridať Odobrať      Prejsť na  prevádzkáreň 
Identifikácia v iných krajinách EÚ, ak máte pridelené IČ DPH na území EÚ z iného dôvodu ako z dôvodu existencie prevádzkarne alebo určenia miesta, kde začína preprava alebo odoslanie tovaru (Identification in other EU countries, if you have been assigned a VAT ID number in the EU for a reason other than the existence of an establishment or the determination of the place where the transport or dispatch of goods begins)
Pridať Odobrať
Predchádzajúce alebo aktuálne používané identifikačné čísla pre osobitné úpravy (Úprava pre EÚ, Úprava pre NON EÚ, Úprava pre dovoz)
(Previous or currently used identification numbers for special adjustments (EU adjustment, EU NON adjustment, Import adjustment))
Pridať Odobrať
Už ste uskutočnili dodania v rámci osobitnej úpravy? Ak áno, nižšie uveďte prvý dátum
(Have you already carried out supplies under the special scheme? If yes, please indicate the first date of supply below)


Dátum začiatku využívania úpravy (Commencement Date)
Zmena krajiny identifikácie - okrem nového ČŠI (SR) (Change country of identification-except for new ČŠI (SR))
Vyhlásenie (Declaration)


Čakajte prosím