HLÁSENIE
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“)
Hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona.
Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Sumy sa vypĺňajú v eurách na dve desatinné miesta bez pomlčiek.
Druh hlásenia *Za rok
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného hlásenia
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
/
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Právna forma
Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec *
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva:
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
 
Počet strán
Počet uvedených zamestnancov
časť IV.
časť V.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto hlásení sú správne a úplné.
Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní
Priezvisko
Meno
Titul (pred meno / za priezviskom)
/
Rodné číslo 1)
   
/
  
Ulica  
Súpisné / orientačné číslo  
PSČ
Obec
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
1) Ak dedič, zástupca alebo správca v konkurznom konaní nemá rodné číslo, vyplní sa dátum narodenia.
Časť I. - Vyúčtovanie dane (v eurách)
Úhrnné údaje z podaných prehľadov o zrazených a o odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), o daňovom bonuse podľa § 33 zákona, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse na zaplatené úroky podľa § 33a zákona za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva
0
Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva
1
Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej forme za celé zdaňovacie obdobie
2
Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-) z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
3
Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona
4
Daň (r. 1 + r. 2 + r. 3)
5
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) daňového bonusu podľa § 33 zákona, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného a vybratého daňového bonusu podľa § 33 zákona z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv)
6
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) zamestnaneckej prémie, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)
7
Priznaná a vyplatená suma (-) a vybraná suma (+) daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane
8
Daň (odvodová povinnosť) znížená o daňový bonus podľa § 33 zákona, o zamestnaneckú prémiu a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (r. 4 + r. 5 + r. 6 + r. 7)
9
Odvedené preddavky na daň (daň) za celé zdaňovacie obdobie
10
Daňový preplatok r. 8 – r. 9 < 0
-
11
Daňový nedoplatok r. 8 – r. 9 > 0
+
Časť II. - Rozdiely z dodatočného hlásenia (v eurách)
12
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+) z r. 10 alebo r. 11 posledne podaného hlásenia
13
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+) (r. 10 alebo r. 11) - r. 12
Časť III. - Rekapitulácia (daňový bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona)
(v eurách)
daňový bonus podľa § 33 zákona
daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona
Časť IV. - Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva, úhrn zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený daňový bonus - vyplňuje sa len za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie
Trvalý pobyt
4. Zúčtované v mesiacoch5)

7. Daňový bonus8)
8. Uplatňuje sa NČZD na daňovníka9)

Predchádzajuci zamestnanec / Nasledujúci zamestnanec Pridať Odobrať      Prejsť na  zamestnanca 
Časť V. -Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vyplňuje sa len za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie
 
Trvalý pobyt
8. NČZD na kúpeľnú starostlivosť 10)
Predchádzajuci zamestnanec / Nasledujúci zamestnanec Pridať Odobrať      Prejsť na  zamestnanca 
Vysvetlivky k časti IV. a V.
1) Riadok sa vypĺňa, len ak ide o zamestnanca, ktorý nemá rodné číslo.
2) Uvádza sa číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.
3) V IV. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktorý podáva hlásenie, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona. V V. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených všetkými zamestnávateľmi z r. 01 ročného zúčtovania.
4) Príjmy plynúce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V V. časti sa uvádza suma z r. 01a ročného zúčtovania.
5) Vyznačí sa.
6) Poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
7) V IV. časti sa uvádzajú zrazené preddavky na daň neupravené o daňový bonus podľa § 33 zákona a v V. časti sa uvádza suma z r. 18 ročného zúčtovania.
8) V IV. časti sa uvádza priznaná a vyplatená suma daňového bonusu podľa § 33 zákona, za príslušné kalendárne mesiace. V V. časti sa uvádza suma daňového bonusu podľa § 33 zákona, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania z r. 09 ročného zúčtovania.
9) Vyplní sa v prípade, ak sa pri výpočte preddavkov na daň uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 35 ods. 1 zákona).
10) Uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, najviac do výšky 50 eur za zdaňovacie obdobie za každú jednu osobu - daňovník, manželka (manžel) a vyživované dieťa (deti), na ktorú sa uvedená nezdaniteľná časť uplatňuje. Uvádza sa suma z r. 04d ročného zúčtovania osobitne na daňovníka (zamestnanca) a na manželku a deti.
11) Uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania z r. 04c ročného zúčtovania.
12) Na r. 11 V. časti sa uvádza počet kalendárnych mesiacov, počas ktorých si zamestnanec uplatňoval daňový bonus podľa § 33 zákona. V prípade nároku na daňový bonus podľa § 33 zákona na viac detí (napr. ak vznikol nárok za 12 mesiacov na dve deti, vyplní sa číslo 24). Na r. 7 IV. aj V. časti sa uvádza počet detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona.
13) Riadok sa vypĺňa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona) z r. 15 ročného zúčtovania.
14) Uvádza sa nedoplatok dane (+) z r. 19 ročného zúčtovania alebo preplatok dane (-) z r. 20 ročného zúčtovania.
Čakajte prosím