HLÁSENIE
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“)
Hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona.
Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Sumy sa vypĺňajú v eurách na dve desatinné miesta bez pomlčiek.
Druh hlásenia *Za rok
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného hlásenia
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
/
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Právna forma
Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec *
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva:
 
Počet strán
Počet uvedených zamestnancov
čast IV.
čast V.
z toho počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona
v úhrnnej sume
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto hlásení sú správne a úplné.
Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní
Priezvisko
Meno
Titul (pred meno / za priezviskom)
/
Rodné číslo 1)
   
/
  
Ulica  
Súpisné / orientačné číslo  
PSČ
Obec
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
1) Ak dedič, zástupca alebo správca v konkurznom konaní nemá rodné číslo, vyplní sa dátum narodenia.
Časť I. - Vyúčtovanie dane (v eurách)
0
Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona
Úhrnné údaje z podaných prehľadov o zrazených a o odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), o daňovom bonuse a o zamestnaneckej prémii za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva
1
Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej forme za celé zdaňovacie obdobie
2
Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-) z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
3
Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona
4
Daň (r. 1 ± r. 2 ± r. 3)
5
Priznaná a vyplatená suma daňového bonusu (-) a vybratá suma daňového bonusu (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného a vybratého daňového bonusu z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv)
6
Priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie (-), a vybraná suma zamestnaneckej prémie (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)
7
Daň (odvodová povinnosť) znížená o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu (r. 4 ± r. 5 ± r. 6)
8
Odvedené preddavky na daň (daň) za celé zdaňovacie obdobie
9
Daňový preplatok r. 7 – r. 8 < 0
-
10
Daňový nedoplatok r. 7 – r. 8 > 0
+
Časť II. - Rozdiely z dodatočného hlásenia (v eurách)
11
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+) z r. 9 alebo r. 10 posledne podaného hlásenia
12
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+) (r. 9 alebo r. 10) - r. 11
Časť III. - Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia) (v eurách)
A
Celková vyplatená suma daňového bonusu
D
Celková vyplatená suma zamestnaneckej prémie
B
Suma daňového bonusu vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane
E
Suma zamestnaneckej prémie vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane
C
Suma daňového bonusu vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa
F
Suma zamestnaneckej prémie vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa
Časť IV. - Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva, úhrn zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený daňový bonus - vyplňuje sa len za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie
Trvalý pobyt
 
 
 
 
 
 
4. Zúčtované v mesiacoch5)

7. Daňový bonus8)
8. Uplatňuje sa NČZD na daňovníka9)

Predchádzajuci zamestnanec / Nasledujúci zamestnanec Pridať Odobrať      Prejsť na  zamestnanca 
Časť V. -Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vyplňuje sa len za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie
Trvalý pobyt
 
 
 
 
 
13. Nedoplatok (+) alebo preplatok (-) z ročného zúčtovania 14)
 
  
  
  
  
Predchádzajuci zamestnanec / Nasledujúci zamestnanec Pridať Odobrať      Prejsť na  zamestnanca 
Vysvetlivky k časti IV. a V.
1) Riadok sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.
2) Uvádza sa číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.
3) V IV. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktorý podáva hlásenie, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona. V V. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených všetkými zamestnávateľmi z r. 01 ročného zúčtovania.
4) Príjmy plynúce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
5) Vyznačí sa.
6) Poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
7) V IV. časti sa uvádzajú zrazené preddavky na daň neupravené o daňový bonus podľa § 33 zákona a v V. časti sa uvádza suma z r. 18 ročného zúčtovania.
8) V IV. časti sa uvádza priznaná a vyplatená suma daňového bonusu podľa § 33 zákona, za príslušné kalendárne mesiace. V V. časti sa uvádza suma daňového bonusu podľa § 33 zákona, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania.
9) Vyplní sa v prípade, ak sa pri výpočte preddavkov na daň uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 35 ods. 1 zákona).
10) Uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službani, najviac do výšky 50 eur za zdaňovacie obdobie za každú jednu osobu - daňovník, manželka (manžel) a vyživované dieťa (deti), na ktorú sa uvedená nezdaniteľná časť uplatňuje.
11) Uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania.
12) V prípade nároku na daňový bonus podľa § 33 zákona na viac detí, uvádza sa súčet kalendárnych mesiacov (napr. ak vznikol nárok za 12 mesiacov na dve deti, vyplní sa číslo 24).
13) Riadok sa vypĺňa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona).
14) Uvádza sa nedoplatok dane (+) z r. 19 ročného zúčtovania alebo preplatok dane (-) z r. 20 ročného zúčtovania.
Čakajte prosím