SŤAŽNOSŤ
v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou finančného orgánu a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti finančného orgánu. Na vybavenie sťažnosti je príslušný finančný orgán, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

Adresát podania

Identifikačné údaje daňového subjektu


Fyzická osoba

Právnická osoba

Osoba oprávnená konať za právnickú osobu (štatutárny orgán)
Pridať Odobrať

Adresa trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby / adresa sídla právnickej osoby

Advokát


Identifikačné údaje advokáta


Fyzická osoba (advokát)

Právnická osoba (advokátska kancelária)

Adresa advokáta / advokátskej kancelárie

Meno advokáta
Splnomocnený zástupcaV zmysle § 5 ods. 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť v elektronickej podobe, súčasťou sťažnosti musí byť oprávnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti v jednej z nasledovných foriem:
a) elektronický dokument obsahujúci jednoznačnú identifikáciu konajúcej osoby, osoby, v mene ktorej je oprávnená konať, a rozsah oprávnenia konať v mene tejto osoby, pričom tento elektronický dokument musí byť autorizovaný
1. splnomocniteľom, ak oprávnenie konať vzniká udelením splnomocnenia, alebo
2. príslušným orgánom verejnej moci, ak oprávnenie konať vzniká rozhodnutím orgánu verejnej moci,
b) elektronický odpis z informačného systému verejnej správy nie starší ako jeden mesiac, ak sa oprávnenie konať zapisuje podľa zákona do informačného systému verejnej správy, alebo
c) identifikátor osoby, v mene ktorej sa koná, ak konajúca osoba je zákonným zástupcom osoby, v mene ktorej sa koná.
Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov.
Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu


Splnomocnený zástupca - fyzická osoba

Splnomocnený zástupca - právnická osoba

Adresa splnomocneného zástupcu

Splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa pri podaní sťažnosti v elektronickej podobe (povinná súčasť sťažnosti)Obsah podania

Dokumenty podania

Pridať Odobrať

Popis príloh

Pridať Odobrať
Čakajte prosím