Oznámenie DAC4/CbCR
(podľa § 22e zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“))
[01]
[02]
Údaje o daňovníkovi
[03]   Obchodné meno / Názov *
Sídlo
[04]
[06]
[05]
[07]
[08]
Podľa § 22e zákona 442/2012 Z.z. má každý základný subjekt, ktorý je rezidentom na daňové účely v SR povinnosť oznámiť či je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom podľa § 22c, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania základného subjektu za oznamovaný finančný rok.
§ 22e

Ostatné povinnosti základného subjektu

(1) Každý základný subjekt, ktorý je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky, či je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo základným subjektom podľa § 22c, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania základného subjektu za oznamovaný finančný rok.

(2) Ak základný subjekt nie je hlavným materským subjektom, náhradným materským subjektom ani základným subjektom podľa § 22c, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo oznamujúceho subjektu, vrátane štátu, v ktorom je tento oznamujúci subjekt rezidentom na daňové účely, a to najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania základného subjektu za oznamovaný finančný rok.
1) Základný subjekt podľa § 22a písm. i) zákona 442/2012 Z.z.
Ak platí, označte jednu z možností. Ak nie, doplnte časť 2) Údaje o oznamovacom subjekte.2) Údaje o oznamujúcom subjekte
V prípade, že subjekt podľa § 22a písm. i) zákona nezaškrtne ani jednu možnosť, potom podľa § 22e bod 2 zákona vyplní nasledujúce údaje o oznamujúcom subjekte:
Čakajte prosím