PREHĽAD
o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“)
Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa *
Daňový úrad
Druh prehľadu *


Zdaňovacie obdobie
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
/
Právnická osoba
Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec *
Štát
Údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
/
Rodné číslo
Dátum narodenia
DIČ
/
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
I. časť - Preddavky na daň
 
Dátum
Suma
0
Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej forme za vykazovaný kalendárny mesiac
1
Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej forme za za mesiac1)
2
Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-) z RZ2) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
3
Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia
podľa § 40 zákona
4
Úhrn riadkov 1 až 3 (r. 1 ± r.2 ± r. 3)
5
Priznaná a vyplatená suma daňového bonusu (-) a vybratá suma daňového bonusu (+),
o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného
a vybratého daňového bonusu z RZ alebo vykonaných opráv)
6
Priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie (-), a vybraná suma zamestnaneckej prémie (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)
7
Odvodová povinnosť - preddavky na daň (r. 4 ± r.5 ± r.6)
8
Odvedené (posledný dátum odvodu zrazených preddavkov na daň a dane podľa účtovníctva zamestnávateľa)
1) Uvádza sa dátum výplaty, poukázania, pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru za príslušný kalendárny mesiac.
2) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 38 zákona).
II. časť - Rekapitulácia - daňový bonus a zamestnanecká prémia
A
Celková vyplatená suma daňového bonusu
B
Suma daňového bonusu vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane
C
Suma daňového bonusu vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa
D
Celková vyplatená suma zamestnaneckej prémie
E
Suma zamestnaneckej prémie vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane
F
Suma zamestnaneckej prémie vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa
III. časť - ŽIADOSŤ O POUKÁZANIE SUMY ROZDIELU DAŇOVÉHO BONUSU ALEBO ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE - vyplňuje sa v treťom mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka za celý kalendárny štvrťrok
Predčíslie účtu

-
Číslo účtu

/
Kód banky
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v prehľade sú správne a úplné.
Vypracoval
Dátum
Telefónne číslo
Čakajte prosím