PREHĽAD
o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len "zamestnávateľ") zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len "prehľad")
Daňové identifikačné číslo *
Daňový úrad *
Druh prehľadu *


Zdaňovacie obdobie
Mesiac (1 - 12) *
Rok *
Dátum zistenia skutočnosti na podanie opravného prehľadu
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul
Právnická osoba
Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulica
Číslo
PSČ
Obec *
Číslo telefónu
Číslo faxu
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v prehľade sú správne a úplné.
Vyhotovil
Číslo telefónu
Dátum
I. časť - Preddavky na daň
Dátum
Suma
0
Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej forme za vykazovaný kalendárny mesiac
1
Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej forme za mesiac1)
2
Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-) z RZ2) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
3
Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona
4
Úhrn riadkov 1 až 3(r. 1 ± r.2 ± r. 3)
5
Priznaná a vyplatená suma daňového bonusu (-) a vybratá suma daňového bonusu (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného a vybratého daňového bonusu z RZ alebo vykonaných opráv)
6
Priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie (-) a vybraná suma zamestnaneckej prémie (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)
7
Odvodová povinnosť - preddavky na daň (r. 4 ± r.5 ± r.6)
8
Odvedené (posledný dátum odvodu zrazených preddavkov na daň a dane podľa účtovníctva zamestnávateľa)
1) Uvádza sa dátum výplaty, poukázania, pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru za príslušný kalendárny mesiac.
2) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 38 zákona).
II. časť - Rekapitulácia - daňový bonus a zamestnanecká prémia
A
Celková vyplatená suma daňového bonusu
B
Suma daňového bonusu vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane
C
Suma daňového bonusu vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa
D
Celková vyplatená suma zamestnaneckej prémie
E
Suma zamestnaneckej prémie vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane
F
Suma zamestnaneckej prémie vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa
III. časť - ŽIADOST O POUKÁZANIE SUMY ROZDIELU DAŇOVÉHO BONUSU - vyplňuje sa v treťom mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka za celý kalendárny štvrťrokSuma
Číslo účtu

/
Kód banky
IV. časť - ŽIADOST O POUKÁZANIE SUMY ROZDIELU ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE - vyplňuje sa v treťom mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka za celý kalendárny štvrťrokSuma
Číslo účtu

/
Kód banky
Čakajte prosím