Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z ELEKTRINY
podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon“)

Druh priznania *
Zdaňovacie obdobie

Registračné číslo pre daň z elektriny
 
SK
Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z elektriny (EČSPDEL) / IČO / rodné číslo (RČ) *Platiteľ dane z elektriny/žiadateľ o vrátenie dane z elektriny *


Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)
Bankové spojenie žiadateľa o vrátenie dane


Meno a priezvisko platiteľa dane z elektriny / žiadateľa o vrátenie dane z elektriny alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane z elektriny / žiadateľa o vrátenie dane z elektriny *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie / opravné daňové priznanie / dodatočné daňové priznanie
Strana 2
Elektrina podľa § 4 zákona
[1]
2716
Sadzba dane v eurách/MWh podľa § 6 zákona
[2]
Celkové množstvo elektriny dodanej podľa zákona (MWh)
[3]

Množstvo elektriny z riadka 3 oslobodenej od dane podľa (v megawatthodinách)

§ 7 ods. 1 písm. a) zákona
[4]
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona
[5]
§ 7 ods. 1 písm. c) zákona
[6]
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona
[7]
§ 7 ods. 1 písm. e) zákona
[8]
§ 7 ods. 1 písm. f) zákona
[9]
§ 7 ods. 1 písm. g) zákona
[10]
§ 7 ods. 1 písm. h) zákona
[11]
§ 7 ods. 1 písm. i) zákona
[12]
§ 7 ods. 1 písm. j) zákona
[13]
§ 7 ods. 1 zákona (súčet riadkov 4 až 13)
[14]
§ 7 ods. 2 zákona
[15]
§ 40 ods. 2 zákona
[16]
osobitného ustanovenia
[17]
Množstvo elektriny z riadka 3, ktorá bola dodaná bez dane (MWh)
[18]
Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť dodaním podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona (riadok 3 - (14 + 15 + 16 + 17 + 18)) (MWh)
[19]
Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť spotrebou podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona (MWh)
[20]
Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona (MWh)
[21]
Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona (MWh)
[22]
Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 9 zákona (súčet riadkov 19 až 22) (MWh)
[23]
Množstvo elektriny, z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane podľa § 13 zákona (MWh)
[24]
Množstvo elektriny, z ktorej sa platí daň (+) alebo z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 23 a 24) (MWh)
[25]
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách (súčin riadkov 2 a 25)
[26]
Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách *
slovom v eurách
Čakajte prosím