DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti
podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Druh daňového priznania *01 - DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo)
02 - Dátum narodenia
Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo
Za rok *
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
03 - Priezvisko *
04 - Meno *
05 -Titul pred menom/za priezviskom
 
/
 
Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
11 - Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) prvého a druhého bodu zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia2)

Adresa bydliska alebo adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník zdržiaval v zdaňovacom období3)
II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE
(ďalej len "zástupca")
18 - Titul pred menom/za priezviskom
 
/
 
19 - Rodné číslo
 
/
 
20 - Ulica
25 - Telefónne číslo4)
26 - Emailová adresa4)
1) Ak sa podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodov uvedených v § 32 ods. 8, 9 a 11 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvádzajú sa tieto dôvody v IX. oddiele.
2) Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, vypĺňa sa aj X. oddiel.
3) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
4) Ak daňové priznanie podáva daňovník sám, uvádza sa v tomto riadku jeho telefónne číslo a emailová adresa. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie zástupca, v tomto riadku sa uvádza telefónne číslo a emailová adresa tohto zástupcu, ak sa s daňovníkom nedohodli inak. Údaje v r. 25 a 26 nie sú podľa § 32 ods. 7 zákona povinné.
III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona
Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedený (é) v § 11 ods. 6 zákona alebo mi
bol (i) tento (tieto) dôchodok (ky) priznaný (é) spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia
27

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 6 zákona za zdaňovacie obdobie v eurách (vypĺňa sa, len ak sa uplatňuje zníženie základu dane)
28
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti5) na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
29 - Priezvisko a meno
Rodné číslo
/
30

Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 33 zákona (ďalej len "daňový bonus podľa zákona")7)
31 - Priezvisko a meno
Rodné číslo
Daňový bonus podľa zákona uplatňujem v mesiacoch
/

1-12

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12
Pridať dieťa Odobrať dieťa
31a