OZNÁMENIE
podľa § 7 zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku
z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Druh oznámenia*Za zdaňovacie obdobie2) *
01 - Daňové identifikačné číslo
02 - IČO
03 - Právna forma*
04 - SK NACE1)*
Hlavná prevažná činnosť*
I. ODDIEL - ÚDAJE O PRISPIEVATEĽOVI3)
05 - Obchodné meno alebo názov*
Sídlo v deň podania oznámenia na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
06 - Ulica
07 - Súpisné / orientačné číslo
08 - PSČ *
09 - Obec *
10 - Štát *
11 - Telefónne číslo
12 - Emailová adresa / Faxové číslo
II. ODDIEL - ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA OZNÁMENIE


13 - Priezvisko
14 - Meno
15 - Titul pred menom / za priezviskom
 
/
 
16 - Rodné číslo
 
/
 
19 - Obchodné meno alebo názov
17 - Dátum narodenia
18 - DIČ
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
20 - Ulica
21 - Súpisné / orientačné číslo
22 - PSČ
23 - Obec
24 - Štát
25 - Telefónne číslo
26 - Emailová adresa / Faxové číslo
III. ODDIEL - VÝPOČET VÝŠKY PRÍSPEVKU (v eurách)
Základ pre výpočet príspevku4)
1
Sadzba príspevku5) (v %)
2
Výška príspevku6) (r. 1 x r. 2) : 100
3
IV. ODDIEL - PLATENIE PRÍSPEVKU7)


V. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO OZNÁMENIA
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného oznámenia
Uhradená príspevková povinnosť (r. 3 predchádzajúceho oznámenia, ku ktorému sa podáva
dodatočné oznámenie)
4
Rozdiel príspevku na úhradu (+) alebo na vrátenie (-) (r. 3 - r. 4)
5
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
VI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKU NA PRÍSPEVKU

Žiadam o vrátenie preplatku na príspevku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (z r. 5) na účet
IBAN
Ak ide o platiteľa príspevku, ktorý žiada o vrátenie preplatku na príspevku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky prispievateľa.
Vysvetlivky k oznámeniu
1) SK NACE podľa § 2 zákona.
2) Zdaňovacie obdobie podľa § 3 ods. 1 zákona.
3) Prispievateľ je právnická osoba alebo stála prevádzkareň zahraničnej osoby podľa § 2 zákona.
4) Základ pre výpočet príspevku podľa § 3 zákona a Čl. 15 nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L2611, 7.10.2022).
5) Sadzba príspevku podľa § 4 zákona je 55 % zo základu pre výpočet príspevku.
6) Výška príspevku vypočítaná podľa § 6 zákona.
7) Platenie príspevku podľa § 7 ods. 3 zákona.
Čakajte prosím