KONTROLNÝ VÝKAZ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty *

 
SK

Druh kontrolného výkazu
Obdobie

Názov alebo obchodné meno právnickej alebo meno a priezvisko fyzickej osoby *

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica
PSČ
Číslo telefónu
Štát
Číslo
Obec *
E-mailová adresa

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb

A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane (ďalej len „platiteľ“) povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť
daň príjemca plnenia podľa § 69 ods.12 písm. f) až j) zákona

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb alebo iného dokladu o dodaní tovarov a služieb

B.1. Údaje z prijatej faktúry alebo iného dokladu, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac)

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra“) a údaje z opravného dokladu podľa § 25a zákona (ďalej len „opravný doklad“)

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry a opravného dokladu

Oprava základu dane podľa § 25a zákona 11

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry a prijatého opravného dokladu

Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona8

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ osobou povinnou platiť daň

D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými pokladnicami e-kasa klient

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú pokladnicami e-kasa klient

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

Vysvetlivky k vzoru:

Poradové číslo faktúry
Uvádzajú sa okrem číselných znakov aj písmená a iné znaky, napríklad pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry. Poradové číslo sa uvádza bez medzier.
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby
Uvádza sa deň, mesiac a rok DD.MM.RRRR.
Základ dane
Uvádza sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.
Druh tovaru
Mobilné telefóny sa uvádzajú skratkou MT a integrované obvody sa uvádzajú skratkou IO.
Množstvo tovaru
Uvádza sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.
Merná jednotka
Uvádza sa kg, t, m alebo ks.
Oprava základu dane podľa § 25a zákona
Ak ide o opravu základu dane podľa § 25a zákona, vyznačí sa "x", v opačnom prípade zostáva stĺpec prázdny.
Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona
Ak ide o opravu odpočítanej dane podľa § 53b zákona, vyznačí sa "x", v opačnom prípade zostáva stĺpec prázdny.
Kód opravy
Údaj sa vypĺňa len v dodatočnom kontrolnom výkaze.
Pre zrušenie nesprávne uvedených údajov v riadnom kontrolnom výkaze sa uvádza v stĺpci „kód opravy“ číslo 1.
Pre uvedenie nových údajov, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, sa v stĺpci „kód opravy“ uvádza číslo 2.
Čakajte prosím