OZNÁMENIE
O ODVODE Z NADMERNÝCH PRÍJMOV
podľa § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“)Riadok 02 vypĺňa len fyzická osoba, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike
Druh oznámenia*Za odvodové obdobie2) *
I. ODDIEL - ÚDAJE O PLATITEĽOVI ODVODU3)
FO
03 - Priezvisko
04 - Meno
05 - Titul pred menom / za priezviskom
 
/
 
06 - Dodatok obchodného mena
PO
07 - Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
08 - Ulica
09 - Súpisné / orientačné číslo
10 - PSČ *
11 - Obec *
12 - Štát *
13 - Telefónne číslo
14 - Emailová adresa / Faxové číslo
Vysvetlivky k oznámeniu
1) Vyznačí sa x aj v prípade, ak ide o zahraničnú FO alebo zahraničnú PO, ktorá má pridelené DIČ v Slovenskej republike.
2) Odvodové obdobie je kalendárny mesiac podľa § 25g ods. 1 a § 96k zákona.
3) Platiteľ odvodu je osoba alebo subjekt podľa § 25a zákona.
4) Predmetom odvodu je nadmerný príjem podľa § 25b zákona znížený o nadmerné príjmy vylúčené z predmetu odvodu podľa § 25c a 25d zákona.
5) Výška odvodu podľa § 25e zákona.
II. ODDIEL - ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA OZNÁMENIE


21 - Priezvisko
22 - Meno
23 - Titul pred menom / za priezviskom
 
/
 
24 - Rodné číslo
 
/
 
27 - Obchodné meno alebo názov
25 - Dátum narodenia
26 - DIČ
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
28 - Ulica
29 - Súpisné / orientačné číslo
30 - PSČ
31 - Obec
32 - Štát
33 - Telefónne číslo
34 - Emailová adresa / Faxové číslo
III. ODDIEL - VÝPOČET ODVODU Z NADMERNÝCH PRÍJMOV (v eurách)
Predmet odvodu4)
1
Výška odvodu5) (v %)
2
Odvodová povinnosť (r. 1 x r. 2) : 100
3
IV. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO OZNÁMENIA
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného oznámenia
Uhradená odvodová povinnosť (r. 3 predchádzajúceho oznámenia, ku ktorému sa podáva
dodatočné oznámenie)
4
Rozdiel odvodu na úhradu (+) alebo na vrátenie (-) (r. 3 - r. 4)
5
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
V. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKU NA ODVODE

Žiadam o vrátenie preplatku na odvode podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (z r. 5) na účet
IBAN
Ak ide o platiteľa odvodu, ktorý žiada o vrátenie preplatku na odvode na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky platiteľa odvodu.
Čakajte prosím