OZNÁMENIE
o vzniku stálej prevádzkarne
podľa § 49a ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Podľa § 49a ods. 4 zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je už registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 zákona a vznikla jej na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

Oznámenie podávam z dôvodu opravy údajov uvedených v predchádzajúcom oznámení1), ktoré bolo správcovi dane podané dňa:
Údaje o daňovníkovi
Fyzická osoba
Priezvisko
Dátum narodenia2)
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba) v zahraničí
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
1) Ak daňovník zistí, že v predchádzajúcom oznámení uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá nové oznámenie, pričom skutočnosť, že oznámenie podáva z dôvodu opravy nesprávnych údajov alebo doplnenia chýbajúcich údajov, vyznačí krížikom.
2) Dátum sa uvádza v tvare DD.MM.RRRR.
3) Daňovník uvedie identifikačné číslo, ak bolo pridelené v zahraničí.
Údaje o stálej prevádzkarni daňovníka
Druh stálej prevádzkarne4)

ods.
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi

ods.
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi

ods.
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi

ods.
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi
Adresa umiestnenia na území Slovenskej republiky
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
4) Daňovník posudzuje vznik stálej prevádzkarne podľa §16 ods.2 a v prípade existencie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a štátom, ktorého je daňovník rezidentom, aj podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy.
5) Stálou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, prostredníctvom ktorého daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonáva úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky, a to najmä miesto, z ktorého je činnosť daňovníka organizovaná, pobočka, kancelária, dielňa, pracovisko, miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov. Za výkon činnosti s trvalým miestom na území Slovenskej republiky sa považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy.
6) Stavenisko, miesto vykonávania stavebných projektov a montážnych projektov sa považuje za stálu prevádzkareň, len ak výkon činnosti daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, alebo jeho závislých osôb na nich presiahne šesť mesiacov.
7) Za činnosť vykonávanú prostredníctvom stálej prevádzkarne sa považuje aj činnosť vykonávaná na území Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb daňovníkom alebo osobami pre neho pracujúcimi, ak doba výkonu tejto činnosti presiahne 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.
8) Stálou prevádzkarňou je aj osoba, ktorá koná v zastúpení daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a sústavne alebo opakovane prerokováva, uzatvára, sprostredkováva uzavretie zmlúv alebo zohráva hlavnú úlohu smerujúcu k uzatváraniu zmlúv, ktoré sú následne uzatvorené daňovníkom bez zmeny ich podstatných náležitostí a tieto zmluvy sú uzatvorené v mene daňovníka alebo ich predmetom je prevod vlastníckeho práva alebo udelenie práva na užívanie majetku vo vlastníctve daňovníka alebo majetku, ktorý má daňovník právo užívať alebo poskytnutie služieb daňovníkom.
9) Daňovník uvedie v prípade potreby ďalšie identifikačné údaje alebo informácie o stálej prevádzkarni.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Čakajte prosím