DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti
podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)
Druh daňového priznania *01 - DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo)
02 - Dátum narodenia
Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo
Za rok *
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
03 - Priezvisko *
04 - Meno *
05 -Titul pred menom/za priezviskom
 
/
 
Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
11 - Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) prvého a druhého bodu zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia2)

Adresa bydliska alebo adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník zdržiaval v zdaňovacom období 3)
II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE
(ďalej len ”zástupca”)
18 - Titul pred menom/za priezviskom
 
/
 
19 - Rodné číslo
 
/
 
20 - Ulica
25 - Telefónne číslo4)
26 - Emailová adresa4)
1) Ak sa podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodov uvedených v § 32 ods. 8, 9 a 11 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvádzajú sa tieto dôvody v IX. oddiele.
2) Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, vypĺňa sa aj X. oddiel.
3) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
4) Ak daňové priznanie podáva daňovník sám, uvádza sa v tomto riadku jeho telefónne číslo a emailová adresa. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie zástupca, v tomto riadku sa uvádza telefónne číslo a emailová adresa tohto zástupcu, ak sa s daňovníkom nedohodli inak. Údaje v r. 25 a 26 nie sú podľa § 32 ods. 7 zákona povinné.
III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 a § 52zzn zákona)
Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona
Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedený (é) v § 11 ods. 6 zákona alebo mi
bol (i) tento (tieto) dôchodok (ky) priznaný (é) spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia
27

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 6 zákona za zdaňovacie obdobie v eurách (vypĺňa sa, len ak sa uplatňuje zníženie základu dane)
 
28
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti5) na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
29 - Priezvisko a meno
Rodné číslo
/
30

Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 33 a § 52zzn zákona (ďalej len 'daňový bonus podľa zákona')7)
31 - Priezvisko a meno
Rodné číslo
Daňový bonus podľa zákona uplatňujem v mesiacoch
/

1-12

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12
Pridať dieťa Odobrať dieťa
32
32a

Dátum začatia vykonávania závislej činnosti pre účely daňového bonusu podľa zákona7a)
5) Vypĺňa sa, len ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona.
6) Uvádzajú sa vlastné príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie znížené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v tomto zdaňovacom období bola (bol) povinná (povinný) zaplatiť z týchto príjmov a v stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), počas ktorých manželka (manžel) splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona, pričom do počtu mesiacov sa započítava každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené ustanovené podmienky. Ak sú súčasne splnené dve a viac podmienok v tom istom kalendárnom mesiaci, do počtu mesiacov sa započíta takýto mesiac len jedenkrát.
7) Uvádzajú sa údaje o vyživovanom dieťati (deťoch), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil iný daňovník nárok na daňový bonus podľa zákona. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus podľa zákona (§ 32 ods. 10 zákona). To neplatí, ak už boli predložené správcovi dane a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených. Ak daňovník v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus podľa zákona ani jeho pomernú časť podaním daňového priznania, uvedené doklady nie sú prílohou daňového priznania.
7a) Riadok 32a vypĺňa len ten daňovník, ktorý v roku 2022 začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona, počnúc 1.7.2022.
IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY (§ 33a zákona)
33

8) R. 33 sa vypĺňa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona“). Suma zaplatených úrokov za zdaňovacie obdobie sa uvádza podľa potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z., kópia potvrdenia je prílohou daňového priznania. V stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), v ktorých má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.
V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona) - v eurách
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov9)
34
Z toho
úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
35
Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)9)
36
Z toho
úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie)
37
úhrn poistného na zdravotné poistenie
38
Základ dane podľa § 5 ods. 8 zákona (r. 34 - r. 36)
39
9) Vypĺňa sa na základe všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom preukazujúcich uvádzané skutočnosti vrátane dostatočnej identifikácie daňovníka. Údaje o príjmoch zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú v IX. oddiele. Súčasťou príjmov v r. 34 sú aj príjmy podľa § 5 ods. 7 zákona, pri ktorých nie sú v príslušnom zdaňovacom období splnené podmienky pre ich oslobodenie od dane. Kópie potvrdení (dokladov) sú prílohami daňového priznania.
VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona - v eurách
Zníženie základu dane podľa § 11 zákona
ods. 2 - na daňovníka
40
ods. 3 - na manželku (manžela)
41
ods. 8 - na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie maximálne vo výške
180 eur
42
Spolu (r. 40 + r. 41 + r.42) maximálne do výšky základu dane v r.39
43
Základ dane z r. 39 znížený o sumu z r. 43 a zvýšený o sumu príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane
podľa § 11 ods. 11 a § 52zza ods. 2 zákona
44
Daň podľa § 15 zákona zo základu dane z r. 44
45
Zamestnanecká prémia
46
Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom alebo správcom dane
47
Výpočet dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane)
48
Základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov (základov dane) (r. 44 - r. 48)
(ak je rozdiel r. 44 a r. 48 záporný, uvádza sa v r. 49 nula)
49
Daň podľa § 15 zákona po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí zo základu dane z r. 49
50
Výpočet dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí
Úhrn príjmov (základov dane) zo zdrojov v zahraničí
51
Daň zaplatená v zahraničí z príjmov z r. 51
52
Výpočet percenta dane na účely zápočtu r. 51 : [(r. 39 - r. 48) alebo r. 39] x 100
53
Z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať [(r. 50 alebo r. 45) x r. 53) : 100]
54
Daň uznaná na zápočet (r. 54 maximálne do sumy v r. 52)
55
Daň (daňová povinnosť) (r. 45 alebo r. 50 alebo r. 45 - r. 55 alebo r. 50 - r. 55)10)
56
Nárok na daňový bonus podľa zákona (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných
detí)11)
57
Z toho
nárok za január až jún 2022
57a
nárok za júl až december 2022
57b
Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus podľa zákona (r. 56 - r. 57)12)
58
Suma daňového bonusu podľa zákona priznaného a vyplateného zamestnávateľom
59
Rozdiel    r. 57 - r. 59 > 0
60
Suma daňového bonusu podľa zákona na poukázanie správcom dane 13)   r. 60 - r. 56 > 0
61
Zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus podľa zákona     r. 59 - r. 57 > 0
62
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona 14)
63
Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus podľa zákona a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (r. 58 - r. 63) 15)
64
Suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona priznaného a vyplateného zamestnávateľom 16)
65
Rozdiel     r. 63 - r. 65 > 0
66
Suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona na poukázanie správcom dane 17)
r. 66 - r. 58 > 0
67
Úhrn preddavkov na daň
zaplatených podľa § 34 zákona
68
zrazených podľa § 35 zákona 18) (neuvádzajú sa preddavky podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona)
69
zaplatených podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona
70
Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplatených daňových bonusov alebo zamestnaneckej prémie      r. 56 - r. 57 + r. 59 + r. 61 - r. 63 + r. 65 + r. 67 - r. 68 - r. 69 - r. 70 + r. 47 (+) 19)
71
+
Daňový preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne vyplatené daňové bonusy alebo zamestnaneckú prémiu     r. 56 - r. 57 + r. 59 + r. 61 - r. 63 + r. 65 + r. 67 - r. 68 - r. 69 - r. 70 + r. 47 (-)
72
-
10) Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus podľa zákona alebo daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a suma v r. 56 nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus podľa zákona alebo daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona alebo ide o daňovníka uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ktorý uplatňuje postup podľa § 46a zákona, v r. 56 sa uvádza nula.
11) Ak sa uplatňuje daňový bonus podľa zákona, uvádza sa suma daňového bonusu na všetky vyživované deti uvedené v III. a v IX. oddiele.
12) Ak je suma v r. 57 vyššia ako suma v r. 56, uvádza sa nula.
13) Ak je v r. 61 suma daňového bonusu podľa zákona na vyplatenie správcom dane alebo v r. 78 dodatočného daňového priznania kladné číslo, vypĺňa sa žiadosť o jej vyplatenie v XI. oddiele.
14) Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Ak obdobie úročenia úveru na bývanie, počas ktorého má daňovník nárok na tento daňový bonus začalo v priebehu zdaňovacieho obdobia, v r. 63 sa uvádza suma zodpovedajúca pomernej časti daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy 400 eur pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov, v ktorých vznikol nárok na jeho uplatnenie.
15) Ak je suma v r. 63 vyššia ako suma v r. 58, uvádza sa nula.
16) Vypĺňa sa, ak bolo podané daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.
17) Ak je v r. 67 suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona na vyplatenie správcom dane alebo v r. 82 dodatočného daňového priznania kladné číslo, vypĺňa sa žiadosť o jej vyplatenie v XI. oddiele.
18) Preddavok (preddavky) z potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohami daňového priznania.
19) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník použije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.
VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA - v eurách
Daň (daňová povinnosť) z r. 56 daňového priznania20) alebo r. 116 daňového priznania fyzickej osoby typ B20) alebo r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
73
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 56 - r. 73)
74
Daň na úhradu alebo daňový preplatok z r. 71 alebo r. 72 daňového priznania 20) alebo r. 135 alebo r. 136 daňového priznania fyzickej osoby typ B alebo r. 21 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
75
Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-) (r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 83 daňového priznania20) - 2% alebo 3% z r. 64) > 0] alebo (r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 13 vyhlásenia o poukázaní sumy podielu zaplatenej dane - 2 % alebo 3 % z r. 64) > 0] alebo (r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 151 daňového priznania fyzickej osoby typ B20) - 2 % alebo 3 % z r. 64) > 0]
76
Suma daňového bonusu podľa zákona na poukázanie správcom dane z r. 61 daňového priznania20) alebo r. 121 daňového priznania fyzickej osoby typ B20) alebo r. 12 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
77
Rozdiel súm daňového bonusu podľa zákona na poukázanie správcom dane (+), na vrátenie správcovi dane (-)   (r. 61 - r. 77)13)
78
Suma zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom dane z r. 46 daňového priznania 20) alebo r. 7 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
79
Rozdiel súm zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom dane (+), na vrátenie správcovi dane (-)
(r. 46 - r. 79)
80
Suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona na poukázanie správcom dane z r. 67 daňového priznania20) alebo r. 127 daňového priznania fyzickej osoby typ B20) alebo r. 16 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
81
Rozdiel súm daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona na poukázanie správcom dane (+), na vrátenie správcovi dane (-)   (r. 67 - r. 81)17)
82
20) Daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona alebo bezprostredne predchádzajúce dodatočné daňové priznanie, ak daňovník podal ďalšie dodatočné daňové priznanie.
VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

2 % alebo 3 % 21) zo zaplatenej dane (minimálne 3 eurá) z r. 64

84 - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO 22)       (prehľad prijímateľov)
Obchodné meno (názov)

21) Podiel do výšky 3 % dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona
č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z. počas najmenej 40 hodín, pričom písomné potvrdenie o výkone tejto činnosti je prílohou daňového priznania.
22) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.
IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Údaje o príjmoch zo závislej činnosti z r. 34 daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú súčasťou základu dane, pričom sa uvádza číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.
Kód štátu
Príjmy
Výdavky23)
Pridať Odobrať
23) Výdavky na preukázateľne zaplatené povinné zahraničné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
X. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (nerezidentovi)
85 - Štát daňovej rezidencie
Úhrn všetkých zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky
a zo zdrojov v zahraničí v eurách24)
24) Vypĺňa sa, ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 7 zákona, daňový bonus podľa zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ods. 10 zákona vrátane daňovníka uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ktorý uplatňuje postup podľa § 46a zákona.