Daňové priznanie
podľa § 68ca zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
VAT return
according to § 68ca of Act no. 222/2004 Coll. on value added tax, as amended
Typ podania (Type of filing)


Osobitná úprava uplatňovania dane (Special scheme)Identifikačné číslo pre daň pre uplatňovanie osobitnej úpravy (VAT identification number for special scheme)
 
 
Riadne daňové priznanie (VAT Return )
Zdaňovacie obdobie
(VAT return period)
Mesiac (Month)
 
 
Štvrťrok (Quarter)
 
 
Rok (Year)
Dátum začiatku obdobia
(Start date of the tax period)
Dátum konca obdobia
(End date of the tax period)
Dodania s miestom dodania v Slovenkej republike (Supplies with place of delivery in the Slovak Republic)
Sadzba DPH (VAT Rate)
Základ dane (Taxable amount € )
Suma DPH (VAT amount € )
Pridať (Add) Odobrať (Remove)
Dodatočné daňové priznanie (Additional VAT Return )
Zdaňovacie obdobie
(VAT return period)
Mesiac (Month)
 
 
Štvrťrok (Quarter)
 
 
Rok (Year)
Dátum začiatku obdobia
(Start date of the tax period)
Dátum konca obdobia
(End date of the tax period)
Suma DPH vyplývajúca z opráv
k dodaniam tovarov a služieb
(The amount of VAT resulting from corrections for the supply of goods and services)
Pridať (Add) Odobrať (Remove)
Čakajte prosím