OZNÁMENIE
o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí
podľa § 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Podľa § 49a ods. 5 zákona je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy.
Daňové identifikačné číslo 1) *

Oznámenie podávam z dôvodu opravy údajov uvedených v predchádzajúcom oznámení 2), ktoré bolo správcovi dane podané dňa:
Údaje o daňovníkovi, ktorý podáva oznámenie
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
Adresa umiestnenia stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky 3)
 
/
Orientačné číslo
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Údaje o daňovníkovi, s ktorým uzatvoril zmluvu
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Právnická osoba
Právna forma
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba) v zahraničí
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
Údaje o uzatvorenej zmluve a miesto na osobitné záznamy
Druh zmluvy *
Dátum uzatvorenia zmluvy *
Ďalšie údaje 6)
Predchádzajúci daňovník / Nasledujúci daňovník Pridať Odobrať      Prejsť na  daňovníka 
1) Uvedie sa daňové identifikačné číslo, ak bolo pridelené správcom dane v Slovenskej republike.
2) Ak daňovník zistí, že v predchádzajúcom oznámení uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá nové oznámenie, pričom skutočnosť, že oznámenie podáva z dôvodu opravy nesprávnych údajov alebo doplnenia chýbajúcich údajov, deklaruje vyznačením poľa.
3) Vypĺňa len daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň.
4) Dátum sa uvádza v tvare DD.MM.RRRR.
5) Vyplní sa akronym podľa Vyhlášky ŠÚ SR č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.
6) Uvedie sa napr. miesto výkonu činnosti, predmet a spôsob realizácie činnosti, obdobie, na ktoré sa zmluva uzatvára, prípadná súvislosť s inými uzatvorenými zmluvami, predpokladaný počet zamestnancov a ich bydlisko, dĺžka výkonu závislej činnosti daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, prípadne ďalšie identifikačné údaje.
Čakajte prosím