OZNÁMENIE
o reverznom hybridnom subjekte
podľa § 49a ods. 9 a 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Podľa § 49a ods. 9 zákona je spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, ktorý spĺňa podmienky podľa § 17j ods. 3 písm. a) a b) zákona, povinný oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa stal spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti, príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, či sa podľa daňových predpisov štátu, v ktorom je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, považuje táto spoločnosť alebo subjekt za reverzný hybridný subjekt, ktorého príjmy (výnosy) sú zdaňované podľa tohto zákona alebo daňových predpisov platných v zahraničí alebo nie sú zdaňované podľa tohto zákona alebo daňových predpisov platných v zahraničí.
Podľa §52zzk ods. 2 zákona oznámenie podľa § 49a ods. 9 zákona je povinný podať aj spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, ktorý spĺňa podmienky podľa § 17j ods. 3 zákona, ak je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti, príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity k 31. decembru 2021 a aj po 31. decembri 2021, a to najneskôr do 31. januára 2022.
Podľa § 49a ods. 11 zákona ak spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity prestane spĺňať podmienky podľa § 17j ods. 3 zákona alebo dôjde k zmene skutočností uvedených v § 49 ods. 9 zákona, je povinný oznámiť tieto skutočnosti správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto skutočnosti nastali.
Oznámenie podávam podľa 1): *


§ 49a ods. 9 zákona 2)
§ 49a ods. 11 zákona v nadväznosti k oznámeniu podľa § 49a ods. 9 zákona podanému dňa 3)
I. Oddiel - Identifikačné údaje daňovníka
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / adresa sídla v zahraničí
Ulica
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
PSČ
Obec *
Štát *
Telefónne číslo
Emailová adresa
II. Oddiel - Oznámenie daňovníka
Týmto oznamujem, že podľa daňových predpisov štátu, v ktorom som daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,
Štát
Kód štátu


je


nie je 1) nižšie uvedená spoločnosť alebo subjekt považovaný za reverzný hybridný subjekt, ktorého príjmy (výnosy)
nie sú 1) zdaňované podľa tohto zákona alebo daňových predpisov v zahraničí
Daňové identfikačné číslo 6)
Adresa
Ulica
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
PSČ
Obec
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
III. Oddiel - Zmena skutočností
Týmto oznamujem, že 1):


som ku dňu
došlo ku dňu
prestal spĺňať podmienky podľa § 17j ods. 3 zákona
k zmenám skutočností uvedených v oznámení podľa § 49a ods. 9 zákona
IV. oddiel - Miesto na osobitné záznamy 7)
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú úplné a správne.
1) Zvolí sa jedna možnosť.
2) Ak je zaškrtnuté, vypĺňa sa I. a II. oddiel oznámenia.
3) Ak je zaškrtnuté, vypĺňa sa I. a III. oddiel oznámenia a DIČ uvedené v II. oddiele oznámenia podľa § 49a ods. 9 zákona. Ostatné údaje v II. oddiele sa vypĺňajú, len ak v ňom došlo k zmene skutočností uvedených v oznámení podľa § 49a ods. 9 zákona.
4) Uvedie sa daňové identifikačné číslo, ak bolo pridelené správcom dane v Slovenskej republike.
5) Dátum narodenia sa vypĺňa, len ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá pridelené DIČ v Slovenskej republike.
6) Uvedie sa daňové identifikačné číslo pridelené správcom dane v Slovenskej republike.
7) V prípade potreby môže daňovník uviesť, aké zmeny skutočností nastali v porovnaní s oznámením podaným podľa § 49a ods. 9 zákona, resp. iné relevantné skutočnosti.
Čakajte prosím