VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
[01] - Rodné číslo
/

Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

[03] - Priezvisko
[04] - Meno
[05] - Titul pred menom / za priezviskom
 
/
 

Adresa trvalého pobytu

[11] - Telefónne číslo

Suma do výšky 2%, resp. 3% 1) zaplatenej dane

1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

2) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, resp. 3 % 1) zaplatenej dane
Suma do výšky 2 %, resp. 3 % 1) zo zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)

V r. 12 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňový bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vypočítaná v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa suma z r. 24 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
V r. 13 suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

[15] - IČO 2)*

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
POTVRDENIE
O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZÁVISLEJ ČINNOSTI
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
[01] - Rodné číslo
/

Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o zamestnanca, ktorý nemá rodné číslo

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ODDIEL - ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

[03] - Priezvisko
[04] - Meno
[05] - Titul pred menom / za priezviskom
 
/
 
Adresa trvalého pobytu
[06] - Ulica
[07] - Súpisné / orientačné číslo
[08] - PSČ
[09] - Obec
[10] - Štát

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE, ktorý toto potvrdenie vydáva

Fyzická osoba
[12] - Priezvisko
[13] - Meno
[14] - Titul pred menom / za priezviskom
 
/
 
Právnická osoba
Trvalý pobyt (fyzická osoba) alebo sídlo (právnická osoba)
[16] - Ulica
[17] - Súpisné / orientačné číslo
[18] - PSČ
[19] - Obec
[20] - Štát

III. ODDIEL - ÚDAJE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI - v eurách

Daň – podľa § 15 zákona (z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
21
Nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona (z r. 09 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
22
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (z r. 15 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
23
Daň znížená o daňový bonus (§ 33 zákona) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona)
(r. 21 - r. 22 - r. 23 ) > 0
24
Daň na úhradu (z r. 21 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
25
Daň na úhradu (z r. 25 tohto potvrdenia), zrazená zamestnancovi alebo zaplatená zamestnancom v lehote
do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume
26
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v potvrdení sú pravdivé.
Čakajte prosím