Strana 1
HLÁSENIE DISTRIBÚTORA POHONNÝCH LÁTOK
O MNOŽSTVE NADOBUDNUTÉHO, DODANÉHO A STAVE ZÁSOB MINERÁLNEHO OLEJA
podľa § 25b ods. 14 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Hlásenie za obdobie
Identifikačný údaj distribútora pohonných látok uvedeného v § 25b ods. 9 zákona *
(evidenčné číslo povolenia na distribúciu pohonných látok)
Distribútor pohonných látok (obchodné meno právnickej osoby, meno a priezvisko fyzickej osoby) *
Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)
Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za distribútora pohonných látok podávajúceho hlásenie *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala

Strana 2
Adresa prevádzkarne
Tabuľka č. 1 - Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) zákona
[1]
Stav zásob na začiatku kalendárneho mesiaca v 1000 l
[2]
Množstvo nadobudnutého minerálneho oleja v 1000 l
[3]
Množstvo dodaného minerálneho oleja v 1000 l
[4]
Stav zásob ku koncu kalendárneho mesiaca v 1000 l
Tabuľka č. 2 - Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) zákona
[1]
Stav zásob na začiatku kalendárneho mesiaca v 1000 l
[2]
Množstvo nadobudnutého minerálneho oleja v 1000 l
[3]
Množstvo dodaného minerálneho oleja v 1000 l
[4]
Stav zásob ku koncu kalendárneho mesiaca v 1000 l
Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 
Čakajte prosím