OZNÁMENIE
o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 361/2014 Z. z.“)Riadok 02 vypĺňa len fyzická osoba - daňovník, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike
Za zdaňovacie obdobie *
ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
FO
03 - Priezvisko
04 - Meno
05 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
06 - Dodatok obchodného mena
PO
07 - Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
08 - Ulica
09 - Súpisné / orientačné číslo
10 - PSČ
11 - Obec *
12 - Štát
13 - Telefónne číslo
14 - Emailová adresa / Faxové číslo
ÚDAJE O DEDIČOVI, KTORÝ PODÁVA OZNÁMENIE
15 - Priezvisko
16 - Meno
17 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
18 - Rodné číslo
 
/
 
Riadok 19 sa vypĺňa, ak dedič nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
20 - DIČ
Adresa trvalého pobytu dediča
21 - Ulica
22 - Súpisné / orientačné číslo
23 - PSČ
24 - Obec
25 - Štát
26 - Telefónne číslo
27 - Emailová adresa / Faxové číslo
Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. oznamujem správcovi dane zánik daňovej povinnosti dňa *
u vozidla s nasledovným EČV *
Pridať Odobrať
1) Ak daňovník oznamuje zánik daňovej povinnosti u viac ako 54 vozidiel, použije ďalšie tlačivo oznámenia o zániku daňovej povinnosti.
Vypracoval
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné
Dňa
Telefónne číslo
Čakajte prosím