OZNÁMENIE
daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „oznámenie“) podáva daňovník príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona, tzn. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Táto lehota sa predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Tento postup neuplatňuje daňovník v konkurze, daňovník v likvidácii a dedič, ktorý podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka.1)
Za zdaňovacie obdobie 2)
Fyzická osoba
Právnická osoba

Oznámenie podávam z dôvodu opravy údajov uvedených v predchádzajúcom oznámení 3), ktoré bolo správcovi dane podané dňa:
ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Fyzická osoba
02 - Priezvisko
03 - Meno
04 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
05 - Rodné číslo
 
/
 
vypĺňa sa, ak ide o daňovníka,
ktorý nemá pridelené DIČ
06 - Dátum narodenia
vypĺňa sa, ak ide o daňovníka,
ktorý nemá pridelené DIČ ani
rodné číslo v Slovenskej republike
Právnická osoba
07 - Obchodné meno alebo názov
08 - IČO
 
vypĺňa sa, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
Adresa na území Slovenskej republiky 4)
Nová (predĺžená) lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov 5)
Daňovník vyznačí, podľa ktorého ustanovenia zákona si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania a uvedie novú (predĺženú) lehotu.


 
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia:
1) Daňovníkovi v konkurze alebo daňovníkovi v likvidácii môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov len na základe žiadosti podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona [žiadosť správcu (konkurz vyhlásený podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), žiadosť daňovníka v konkurze (konkurz vyhlásený podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo žiadosť daňovníka v likvidácii].
Ak má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby dedič podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona, správca dane môže lehotu na jeho podanie predĺžiť len na základe žiadosti dediča podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 4 a 5 zákona.
2) Uvedie sa zdaňovacie obdobie, kalendárny rok u fyzickej osoby alebo kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné zdaňovacie obdobie u právnickej osoby, za ktoré sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania na základe oznámenia daňovníka.
3) Ak daňovník zistí, že v podanom oznámení uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá nové oznámenie, v ktorom uvedie správne údaje. Ak sa daňovník rozhodne, že daňové priznanie podá v inej (predĺženej) lehote, do uplynutia lehoty podľa § 49 ods. 2 zákona môže podať nové oznámenie, v ktorom uvedie novú (predĺženú) lehotu. Skutočnosť, že oznámenie podáva z týchto dôvodov, vyznačí krížikom a uvedie dátum podania predchádzajúceho oznámenia.
4) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Fyzická osoba uvedie adresu pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiavala. Právnická osoba uvedie umiestnenie stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky.
5) Daňovník uvedie novú (predĺženú) lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v ktorej je aj daň splatná, napr. 30.04., 31.05. alebo 30.06., resp. ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí aj 31.07., 31.08. alebo 30.09.
Čakajte prosím