OZNÁMENIE
platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona (ďalej len „oznámenie“)
Oznámenie sa podáva až po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia a uvádzajú sa v ňom súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou. V oznámení sa tiež zamedzuje medzinárodnému dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 22 a 23 zákona.
Oznámenie podáva platiteľ dane1) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu boli príjmy podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona (ďalej len „príjmy“) plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky2) vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech (§ 43 ods. 15 zákona). Oznámenie podáva aj platiteľ dane1) (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou), okrem Národnej banky Slovenska, ktorému tieto príjmy plynuli zo zdrojov v zahraničí3) (§ 43 ods. 22 zákona).
Za zdaňovacie obdobie

I. ODDIEL - Údaje o platiteľovi dane1)
Adresa sídla
II. ODDIEL - Súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani z príjmov vyberanej zrážkou - v eurách
Zrazená a odvedená daň5)
07
Dátum odvedenia dane6)
08
1) Platiteľom dane je daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie (§ 12 ods. 2 zákona) a Národná banka Slovenska.
2) Príjmom plynúcim zo zdrojov na území Slovenskej republiky je príjem z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo od daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí majú na tomto území stálu prevádzkareň, ak je tento príjem vyplatený v súvislosti s touto stálou prevádzkarňou, ak pri predaji dlhopisov alebo pokladničných poukážok ide o cenné papiere emitované daňovníkmi so sídlom na území Slovenskej republiky.
3) Príjmom plynúcim zo zdrojov v zahraničí je príjem z úhrad od daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí majú v zahraničí stálu prevádzkareň, ak je tento príjem vyplatený v súvislosti s touto stálou prevádzkarňou v zahraničí, ak pri predaji dlhopisov alebo pokladničných poukážok ide o cenné papiere emitované daňovníkmi so sídlom v zahraničí.
4) Ak platiteľ dane zistí, že v oznámení podanom za príslušné zdaňovacie obdobie uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá za toto zdaňovacie obdobie nové oznámenie, v ktorom uvedie všetky údaje a všetky sumy správne, pričom rozdiely oproti bezprostredne predchádzajúcemu podanému oznámeniu v tomto novom oznámení neuvádza. Skutočnosť, že oznámenie podáva z dôvodu opravy nesprávnych údajov alebo doplnenia chýbajúcich údajov vyznačí krížikom.
5) Uvádza sa úhrnná suma skutočne odvedenej dane z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva oznámenie, boli platiteľovi dane vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech, ak platiteľ dane už odviedol/odvádzal daň v období do podania oznámenia, resp. v prípade ak podáva „opravné“ oznámenie. Suma dane sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
6) Ak platiteľ dane odvádzal daň z príjmov vo viacerých termínoch, uvádza sa dátum posledného odvodu dane z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.
7) Tento oddiel vypĺňa len platiteľ dane (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou), ktorému v príslušnom zdaňovacom období plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí, ak zamedzuje ich dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 22 a 23 zákona. Údaje uvedené v tomto oddiele slúžia platiteľovi dane k vypočítaniu úhrnnej sumy dane z príjmov po zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá má byť odvedená správcovi dane a k vyčísleniu nedoplatku, resp. preplatku dane. Odvedenie nedoplatku (dane z príjmov uvedenej v riadku 22) nezakladá povinnosť podať „opravné“ oznámenie.
8) Uvádza sa základ dane z úhrnu príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí vyňatých zo zdanenia na území Slovenskej republiky podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
9) Uvádza sa úhrn dane z príjmov zaplatenej v štáte, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Daň z príjmov zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia započíta na úhradu dane podľa § 43 zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte zaplatená v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane z príjmov sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí uvedené v riadku 16.
III. ODDIEL 7) - Zamedzenie medzinárodnému dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 22 a 23 zákona - v eurách
Úhrnná výška základu dane z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí vypočítaného podľa § 43 ods. 5 písm. c) zákona
Výška základu dane z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky2) (§ 43 ods. 15 zákona)
09
Výška základu dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí3) (§ 43 ods. 22 zákona)
10
z toho
výška základu dane z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) zákona plynúcich zo zdrojov v zahraničí
10a
výška základu dane z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. l) zákona plynúcich zo zdrojov v zahraničí
10b
Výška základu dane spolu [r. 09 + r. 10]
11
Výpočet sumy dane po vyňatí základu dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí a zápočte dane zaplatenej v zahraničí
Základ dane z úhrnu vyňatých príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí 8)
12
Základ dane po vyňatí základu dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí [r. 11 - r. 12]
13
Sadzba dane (v %)
14
Daň po vyňatí základu dane z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí (zaokrúhlené na dve desatinné miesta)
[(r. 13 x r. 14) : 100]
15
Základ dane z úhrnu príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri ktorých sa daň zaplatená v zahraničí započítava na úhradu dane
16
Úhrn dane zaplatenej v zahraničí zo základu dane z r. 169)
17
Výpočet percenta na účely zápočtu dane (zaokrúhlené na dve desatinné miesta) [(r. 16 : r. 13) x 100]
18
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať na úhradu dane (zaokrúhlené na dve desatinné miesta) [(r. 15 x r. 18) : 100]
19
Daň uznaná na zápočet [r. 19 maximálne do sumy na r. 17]
20
Daň po vyňatí základu dane a zápočte dane zaplatenej v zahraničí (zaokrúhlené na dve desatinné miesta)
[r. 15 - r. 20]
21
Výpočet sumy dane alebo časti dane na odvedenie alebo vrátenie po zamedzení dvojitého zdanenia
Suma dane alebo časti dane z príjmov na odvedenie (nedoplatok) [r. 21 - r. 07] >= 0 (uvádza sa aj nula)
22   +
Suma dane alebo časti dane z príjmov na vrátenie (preplatok) [r. 21 - r. 07] < 0
23   -
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
IV. ODDIEL - Žiadosť o vrátenie dane alebo časti dane z príjmov vyberanej zrážkouČakajte prosím