OZNÁMENIE
platiteľa dane 1) podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou (ďalej len „dohoda“) z príjmov
podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona (ďalej len „oznámenie“)2)
vypĺňa sa, ak ide o platiteľa dane, ktorý nemá pridelené DIČ

Údaje o platiteľovi dane
Fyzická osoba
03 - Priezvisko
04 - Meno
05 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Adresa na území Slovenskej republiky4)
ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI, S KTORÝM PLATITEĽ DANE UZAVREL DOHODU podľa § 43 ods. 14 zákona
16 - Daňové identifikačné číslo (DIČ)
19 - Priezvisko *
17 - Rodné číslo
 
/
 
20 - Meno *
18 - Dátum narodenia
21 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
ÚDAJE O UZAVRETÍ DOHODY
Ak platiteľ dane uzavrel v príslušnom zdaňovacom období dohodu podľa § 43 ods. 14 zákona s viacerými daňovníkmi, údaje o ďalších daňovníkoch a o uzavretí dohody sa uvedú na samostatnej strane, ktorá ak sa vypĺňa, je súčasťou oznámenia.
Predchádzajúci daňovník / Nasledujúci daňovník Pridať Odobrať      Prejsť na  daňovníka 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia:
1) Platiteľ dane uvedený v § 2 písm. v) zákona, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady zdaniteľných príjmov v prospech daňovníka a ktorý v prípade uzavretia dohody podľa § 43 ods. 14 zákona nie je povinný z týchto príjmov zraziť daň a zrazenú daň odviesť správcovi dane.
2) Platiteľ dane oznamuje správcovi dane uzavretie dohody v tom kalendárnom roku (najneskôr do konca januára po jeho skončení), v ktorom na základe dohody zrážku dane nevykonal, t. j. v príslušnom kalendárnom roku vo väzbe na výplatu, poukázanie alebo pripísanie úhrady príjmu v prospech daňovníka (ďalej len "výplata príjmu") podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 4 zákona daňovníkovi (autorovi/umelcovi). Napríklad:
- Ak v súlade so znením § 43 ods. 10 zákona mal platiteľ dane vykonať zrážku dane pri výplate príjmu dňa 20.10.2017, ale dňa 15.10.2017 uzavrel s daňovníkom dohodu, potom má povinnosť oznámiť uzavretie dohody najneskôr do 31.01.2018.
- Ak v súlade so znením § 43 ods. 10 zákona mal platiteľ dane vykonať zrážku dane pri výplate príjmu dňa 20.05.2017, ale dňa 15.05.2017 uzavrel s daňovníkom dohodu o tom, že daň nevyberie z tohto príjmu a ďalších príjmov, ktoré budú daňovníkovi vyplatené od tohto platiteľa dane, potom má povinnosť oznámiť uzavretie dohody len raz, a to najneskôr do 31.01.2018.
- Ak v súlade so znením § 43 ods. 10 zákona mal platiteľ dane vykonať zrážku dane pri výplate príjmu dňa 02.01.2018, ale dňa 15.12.2017 uzavrel s daňovníkom dohodu, potom má povinnosť oznámiť uzavretie dohody do 31.01.2019.
3) Ak platiteľ dane zistí, že v podanom oznámení uviedol nesprávne údaje, podá nové oznámenie, v ktorom uvedie správne údaje a uvedie dátum podania predchádzajúceho oznámenia.
4) Vypĺňa sa len ak platiteľ dane nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Fyzická osoba uvedie adresu pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiavala alebo adresu bydliska. Ak má fyzická osoba na území SR viac bydlísk, uvedie adresu len jedného bydliska. Právnická osoba uvedie umiestnenie stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky.
5) Deň uzavretia dohody musí byť skorší alebo rovnaký ako deň výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady príjmu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 4 zákona daňovníkovi.
Poznámka:
Ak fyzická osoba s príjmami z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP uzavrela dohodu s platiteľom dane podľa § 43 ods. 14 zákona o nevyberaní dane zrážkou z týchto príjmov, je povinná tieto príjmy zahrnúť do základu dane (čiastkového základu dane) a osobne si vysporiadať svoju daňovú povinnosť vo väzbe na povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 zákona.
Čakajte prosím