OZNÁMENIE
platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona (ďalej len „oznámenie“)
Oznámenie sa podáva až po skončení príslušného kalendárneho roka a uvádzajú sa v ňom súhrnné údaje o zrazenej
a odvedenej dani vyberanej zrážkou.
Oznámenie podľa § 43 ods. 13 zákona podáva platiteľ dane 1) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Údaje o platiteľovi dane 1)
Fyzická osoba
02 - Priezvisko
03 - Meno
04 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
Právnická osoba
05 - Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
06 - Ulica
07 - Súpisné / orientačné číslo
08 - PSČ
09 - Obec *
Súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou
10
Zrazená a odvedená daň 3)
Dátum *
Suma *
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
1) Platiteľom dane z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. g) zákona je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy.
2) Ak platiteľ dane zistí, že v oznámení podanom za príslušný kalendárny rok uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá za tento kalendárny rok nové oznámenie, v ktorom uvedie všetky údaje a všetky sumy správne, pričom rozdiely oproti bezprostredne predchádzajúcemu podanému oznámeniu v tomto novom oznámení neuvádza. Skutočnosť, že oznámenie podáva z dôvodu opravy nesprávnych údajov alebo doplnenia chýbajúcich údajov vyznačí krížikom.
3) V prvom stĺpci sa uvedie dátum zrazenia a odvedenia dane a v druhom stĺpci sa uvedie úhrnná suma zrazenej a odvedenej dane z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v kalendárnom roku, za ktorý sa predkladá oznámenie. Ak platiteľ odvádzal daň vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného odvodu dane za príslušný kalendárny rok. Suma dane sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
Čakajte prosím