DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")Riadok 02 vypĺňa len fyzická osoba - daňovník, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike
Druh priznania
daňové priznanie
opravné daňové priznanie
dodatočné daňové priznanie 
Zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods.
1

3

4

5

6

7

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
FO
03 - Priezvisko
04 - Meno
05 - Titul pred menom
/
/
za priezviskom
06 - Dodatok obchodného mena
PO
07 - Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
08 - Ulica
09 - Súpisné / orientačné číslo
10 - PSČ
11 - Obec
12 - Štát
13 - Telefónne číslo
14 - Emailová adresa / Faxové číslo
Adresa organizačnej zložky zahraničnej osoby umiestnená na území Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri 1)
15 - Ulica
16 - Súpisné / orientačné číslo
17 - PSČ
18 - Obec
19 - Telefónne číslo
20 - Emailová adresa / Faxové číslo
II. ODDIEL - ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE


21 - Priezvisko
22 - Meno
23 - Titul pred menom
/
/
za priezviskom
24 - Rodné číslo
 
/
 
25 - Dátum narodenia
26 - DIČ
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
28 - Ulica
29 - Súpisné / orientačné číslo
30 - PSČ
31 - Obec
32 - Štát
33 - Telefónne číslo
34 - Emailová adresa / Faxové číslo
Vysvetlivky k daňovému priznaniu
1) Ak má zahraničná osoba viac organizačných zložiek na území Slovenskej republiky, ich údaje (podľa riadkov 15 až 20) sa uvádzajú v VII. oddiele.
2) Uvádza sa kategória vozidla podľa dokladov k vozidlu: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4.
3) Uvádza sa najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť (§ 5 ods. 4 a 5 zákona).
4) Ak sa ročná sadzba dane z r. 12 neupravuje (nezvyšuje, neznižuje) podľa r. 13, uvedie sa táto ročná sadzba dane do stĺpca pod sadzbu 1 v r. 14. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
5) Ak sa ročná sadzba dane z r. 14 neupravuje podľa r. 15, uvedie sa na r. 16 ročná sadzba dane rovnaká ako na r. 14. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
6) Ak sa ročná sadzba dane z r. 16 neupravuje podľa r. 17, uvedie sa na r. 18 ročná sadzba dane rovnaká ako na r. 16. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
7) Výpočet pomernej časti dane na mesiace sa vypĺňa, ak sa vozidlo nepoužívalo na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia, ak sa pri výpočte dane za zdaňovacie obdobie alebo časť zdaňovacieho obdobia použili dve ročné sadzby dane alebo ak zanikne oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) zákona počas zdaňovacieho obdobia. Tento riadok sa vypĺňa aj pri výpočte pomernej časti dane za dni použitia vozidla na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Vypočítaná daň alebo pomerná časť dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
8) Uvádzajú sa údaje z podaného daňového priznania alebo bezprostredne podaného predchádzajúceho dodatočného daňového priznania.
III. ODDIEL - VÝPOČET DANE
01
Dátum prvej evidencie vozidla
02
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Dátum zániku daňovej povinnosti
03
04
Kategória vozidla 2)
Ťahač alebo náves

 

05
Evidenčné číslo
06
07
Zdvihový objem valcov motora v cm3
Výkon motora v kW
08
09
10
Daňovník podľa § 3 zákona
11
Oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 zákona

celého zdaňovacieho obdobia
12
Ročná sadzba dane
sadzba 1
sadzba 2
 
Zníženie ročnej
L, M1, N1, N2,
O1 až O3
25%

 
 
20%

 
 
15%

25%

 
 
20%

 
 
15%

13
sadzby dane
M2, M3, N3
50%

40%

30%

20%

10%

50%

40%

30%

20%

10%

 
pre kategóriu
vozidla
O4
60%

 
Zvýšenie ročnej sadzby dane
pre kategóriu vozidla L, M1,
N1, N2, O1 až O3
10%

 
 
20%

 
 
 
 
10%

 
 
20%

14
Ročná sadzba dane po úprave z r. 13 4)
15
Zníženie ročnej sadzby dane o 50% pre


alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)

16
Ročná sadzba dane z r.14 po úprave z r. 15 5)
17
Zníženie ročnej sadzby dane o 50% pre

18
Ročná sadzba dane z r. 16 po úprave z r. 17 6)
19
Použitie vozidla
na podnikanie
a) počet mesiacov
b) počet dní
20
Daň alebo pomerná časť dane [r. 19a x ( r. 18 / 12)] alebo [r. 19b x (r. 18 / 365 alebo 366)] 7)
21
Daň z r. 20 alebo výsledná pomerná časť dane z r. 20 (súčet pomerných častí)
Rozdiely z dodatočného daňového priznania
22
Daň r. 21 daňového priznania alebo predchádzajúceho dodatočného daňového priznania
23
Daň r. 21 dodatočného daňového priznania
24
Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-) (r. 23 - r. 22)
Predchádzajúce vozidlo / Nasledujúce vozidlo Pridať vozidlo Odobrať vozidlo      Prejsť na  vozidlo 
IV. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA
35
Celkový počet vozidiel v daňovom priznaní alebo v predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní 8)
36
Celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania alebo predchádzajúceho dodatočného daňového priznania 8)
37
Zaplatené preddavky na daň podľa § 10 zákona
38
Daň na úhradu (kladný rozdiel r. 36 - r. 37)
+