OZNÁMENIE
držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona a dátume jeho poskytnutia (ďalej len „oznámenie“)
Oznámenie sa podáva až po skončení príslušného kalendárneho roka.
Oznámenie podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona podáva držiteľ1) do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom poskytol nepeňažné plnenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa § 2 písm. z) zákona, ktorý je zdravotníckym pracovníkom (nepodnikateľom), resp. zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „príjemca nepeňažného plnenia“). Ak nepeňažné plnenie poskytol držiteľ prostredníctvom iného držiteľa, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výšku nepeňažného plnenia oznamuje tento iný držiteľ, ak sa držitelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je týmto držiteľom, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od držiteľa, zahraničná osoba. V oznámení sa uvádzajú len zdaniteľné nepeňažné plnenia, okrem plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie.
01 - Daňové identifikačné číslo2)
Za rok  *

Údaje o držiteľovi1)
Fyzická osoba
02 - Priezvisko
03 - Meno
04 - Titul (pred menom / za priezviskom)4)
 
/
 
05 - Dátum narodenia
Riadok 05 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ
Právnická osoba
06 - Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
07 - Ulica
08 - Súpisné / orientačné číslo
09 - PSČ
10 - Obec *
11 - Štát *
Údaje o príjemcovi nepeňažného plnenia a o výške nepeňažného plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona
12 - Daňové identifikačné číslo2)
13 - Dátum narodenia (fyzická osoba)
Fyzická osoba
14 - Priezvisko
15 - Meno
16 - Titul (pred menom / za priezviskom)4)
 
/
 
Názov4) a adresa zdravotníckeho zariadenia5)
18 - Ulica
19 - Súpisné / orientačné číslo
20 - PSČ
21 - Obec
Predchádzajuci príjemca / Nasledujúci príjemca Pridať Odobrať      Prejsť na  príjemcu 
Ak držiteľ poskytol nepeňažné plnenia viacerým príjemcom nepeňažného plnenia, údaje o ďalších príjemcoch nepeňažného plnenia, ako aj o výške poskytnutého nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia sa uvedú na samostatnej strane, ktorá ak sa vypĺňa, je súčasťou oznámenia.
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia
1) Držiteľom je držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo tretia osoba, ktorá sprostredkovala poskytnutie plnenia od týchto osôb, ktorý v kalendárnom roku poskytol nepeňažné plnenie príjemcovi nepeňažného plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.
2) Vypĺňa sa len vtedy, ak daňové identifikačné číslo bolo pridelené.
3) Ak držiteľ zistí, že v oznámení podanom za príslušný kalendárny rok uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá za tento kalendárny rok nové oznámenie, v ktorom uvedie všetky údaje a všetky sumy správne, pričom rozdiely oproti bezprostredne predchádzajúcemu podanému oznámeniu v tomto novom oznámení neuvádza. Skutočnosť, že oznámenie podáva z dôvodu opravy nesprávnych údajov alebo doplnenia chýbajúcich údajov vyznačí krížikom.
4) Nepovinný údaj.
5) Uvedie sa adresa zdravotníckeho zariadenia, v ktorom príjemca nepeňažného plnenia - fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca.
6) Uvedie sa úhrnná suma poskytnutého nepeňažného plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona v príslušnom kalendárnom roku.
7) Uvedie sa dátum poskytnutia nepeňažného plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona v tvare DD.MM.RRRR. Ak držiteľ poskytol uvedené nepenažné plnenie vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného poskytnutia nepeňažného plnenia za príslušný kalendárny rok.
Čakajte prosím