OZNÁMENIE
platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou
podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona z plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona (ďalej len „oznámenie“)
Oznámenie sa podáva až po uplynutí príslušného kalendárneho roka. V oznámení sa uvádzajú súhrnné údaje o výške
prijatého plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona a o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou a údaje o jednotlivých držiteľoch a výške nepeňažného plnenia od nich. V oznámení sa tiež zamedzuje medzinárodnému dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 20 a 23 zákona.
Oznámenie podáva platiteľ dane1) do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom prijal nepeňažné plnenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, plynúce zo zdrojov na území SR2) od držiteľa podľa § 2 písm. y) zákona (ďalej len „držiteľ“). Oznámenie podáva aj platiteľ dane (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou), ktorému bolo držiteľom poskytnuté peňažné plnenie a nepeňažné plnenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, plynúce zo zdrojov v zahraničí3) [§ 43 ods. 20 druhá veta zákona], ak nejde o prípad peňažného plnenia uvedený v § 43 ods. 20 tretia veta zákona. Podľa § 43 ods. 23 zákona oznámenie môže podať aj daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorému bolo držiteľom, ktorým je fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí (ďalej len „zahraničná osoba“), ktorá má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, poskytnuté peňažné plnenie plynúce zo zdrojov v zahraničí
[§ 43 ods. 20 tretia veta zákona], ak zamedzuje dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 20 a 23 zákona. V oznámení sa uvádzajú len zdaniteľné peňažné plnenia a nepeňažné plnenia, okrem plnení, ak sú poskytované za klinické skúšanie. Podľa § 46 zákona, daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 zákona sa neplatí, ak nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za príslušný kalendárny rok nepresiahne 40 eur. V takomto prípade sa oznámenie nepodáva, ak platiteľovi dane v príslušnom kalendárnom roku neplynuli aj iné plnenia uvádzané v tomto oznámení.

I. ODDIEL - Údaje o platiteľovi dane1) / daňovníkovi
Fyzická osoba
02 - Priezvisko *
05 - Dátum narodenia
03 - Meno *
Riadok 05 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ
04 - Titul (pred menom / za priezviskom)5)
 
/
 
Adresa trvalého pobytu
Adresa na území Slovenskej republiky 6)
Názov5) a adresa zdravotníckého zariadenia,
v ktorom platiteľ dane - fyzická osoba poskytuje zdravotnícku starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca
15 - Názov zdravotníckeho zariadenia5)
II. ODDIEL - Súhrnné údaje o výške prijatých plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona a o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou
podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona - v eurách
Výška prijatých nepeňažných plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa
§ 43 ods. 3 písm. o) zákona, plynúcich zo zdrojov na území SR2) od všetkých držiteľov
20
Výška prijatých peňažných plnení a nepeňažných plnení plynúcich zo zdrojov v zahraničí3)
od všetkých držiteľov [§ 43 ods. 20 druhá veta zákona]
21
z toho Výška prijatých peňažných plnení od všetkých držiteľov, ktorí sú zahraničnou osobou a na území SR majú organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň 7) [§ 43 ods. 20 tretia veta zákona]
21a
Výška prijatých peňažných plnení a nepeňažných plnení od všetkých držiteľov spolu [r. 20 + r. 21]
22
Suma zrazenej a odvedenej dane z plnení uvedených v r. 22
[okrem dane zrazenej z príjmov v r. 21a, ktorá sa uvádza v r. 50] 8)
23
Dátum odvedenia dane 9)
24
III. ODDIEL - Údaje o držiteľovi a výške nepeňažného plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou
podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona
Výška prijatých nepeňažných plnení v eurách 10)
26
Fyzická osoba
27 - Priezvisko
28 - Meno
29 - Titul (pred menom / za priezviskom)5)
 
/
 
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Adresa stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky 11)
Predchádzajúci držiteľ / Nasledujúci držiteľ Pridať Odobrať      Prejsť na  držiteľa 
IV. ODDIEL 12) - Zamedzenie medzinárodnému dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 20 a 23 zákona - v eurách
Výpočet sumy dane vyberanej zrážkou po vyňatí plnení plynúcich zo zdrojov v zahraničí a zápočte dane zaplatenej v zahraničí
Úhrn vyňatých plnení plynúcich zo zdrojov v zahraničí 13)
40
Plnenia po vyňatí plnení plynúcich zo zdrojov v zahraničí [r. 22 - r. 40]
41
Sadzba dane (v %)
42
Daň po vyňatí plnení plynúcich zo zdrojov v zahraničí (zaokrúhlené na dve desatinné miesta)
[(r. 41 x r. 42) : 100]
43
Úhrn plnení plynúcich zo zdrojov v zahraničí podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri ktorých sa daň
zaplatená v zahraničí započítava na úhradu dane
44
Úhrn dane zaplatenej v zahraničí z plnení z r. 44 14)
45
Výpočet percenta na účely zápočtu dane (zaokrúhlené na dve desatinné miesta) [(r. 44 : r. 41) x 100]
46
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať na úhradu dane
(zaokrúhlené na dve desatinné miesta) [(r. 43 x r. 46) : 100]
47
Daň uznaná na zápočet [r. 47 maximálne do sumy na r. 45]
48
Daň po vyňatí plnení plynúcich zo zdrojov v zahraničí a zápočte dane zaplatenej v zahraničí
(zaokrúhlené na dve desatinné miesta) [r. 43 - r. 48]
49
Výpočet sumy dane alebo časti dane na odvedenie alebo vrátenie po zamedzení dvojitého zdanenia
Zrazená daň podľa § 43 ods. 10 až 12 zákona z plnení uvedených v r. 21a 15)
50
Suma dane alebo časti dane na odvedenie (nedoplatok) [r. 49 - r. 23 - r. 50] >= 0 (uvádza sa aj nula)
51   +
Suma dane alebo časti dane na vrátenie (preplatok) [r. 49 - r. 23 - r. 50] < 0
52   -
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
V. Oddiel - Žiadosť o vrátenie dane alebo časti dane vyberanej zrážkou1) Platiteľom dane (príjemcom) je taký poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 2 písm. z) zákona, ktorý je zdravotníckym pracovníkom (nepodnikateľom), resp. zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému držiteľ poskytol nepeňažné plnenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.
2) Nepeňažným plnením podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, plynúcim zo zdrojov na území SR je plnenie od držiteľa, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak je toto plnenie poskytnuté v súvislosti s jeho aktivitami na území SR.
3) Peňažným plnením a nepeňažným plnením podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorého sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, plynúcim zo zdrojov v zahraničí je plnenie od držiteľa, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má v zahraničí organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak je toto plnenie poskytnuté v súvislosti s jeho aktivitami v zahraničí.
4) Ak platiteľ dane zistí, že v oznámení podanom za príslušný kalendárny rok uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá za tento kalendárny rok nové oznámenie, v ktorom uvedie všetky údaje a všetky sumy správne, pričom rozdiely oproti bezprostredne predchádzajúcemu podanému oznámeniu neuvádza.
5) Nepovinný údaj.
6) Vypĺňa sa, len ak platiteľ dane nemá na území SR trvalý pobyt. Fyzická osoba uvádza adresu pobytu na území SR, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiavala, resp. adresu stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky na území SR.
7) Riadok 21a sa vypĺňa a údaj z tohto riadku sa zahŕňa do výšky peňažných plnení a nepeňažných plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, uvedených v riadku 21 len v prípade, ak sa u týchto plnení zamedzuje dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 20 a 23 zákona. Výška prijatého peňažného plnenia plynúceho zo zdrojov v zahraničí, od držiteľa, ktorý je zahraničnou osobou, a má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, sa vypĺňa na základe kópie potvrdenia o výške peňažného plnenia vystaveného týmto držiteľom podľa § 43 ods. 23 zákona. Kópia tohto potvrdenia je prílohou tohto oznámenia.
8) Uvádza sa úhrnná suma dane skutočne odvedenej platiteľom dane, ak platiteľ dane už odviedol/odvádzal daň v období do podania oznámenia, resp. ak platiteľ dane podáva „opravné“ oznámenie. V riadku 23 sa neuvádza suma dane zrazenej držiteľom podľa § 43 ods. 10 až 12 zákona z plnení uvedených v riadku 21a.
9) Ak platiteľ dane odvádzal daň vo viacerých termínoch, uvádza sa dátum posledného odvodu dane za príslušný kalendárny rok.
10) Uvádza sa suma prijatých nepeňažných plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, v úhrne od jedného držiteľa, ktoré platiteľ dane prijal v príslušnom kalendárnom roku.
11) Vypĺňa sa, len ak držiteľ nemá na území SR trvalý pobyt alebo sídlo.
12) Tento oddiel vypĺňa len platiteľ dane (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou), ktorému v príslušnom kalendárnom roku plynuli zo zdrojov v zahraničí peňažné plnenia a nepeňažné plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, ak zamedzuje dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 20 a 23 zákona. Tento oddiel vypĺňa aj daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorému v príslušnom kalendárnom roku plynuli zo zdrojov v zahraničí peňažné plnenia podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, od držiteľa, ktorý je zahraničnou osobou, a má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, a ktorý z týchto plnení zrazil daň podľa § 43 ods. 10 zákona, ak daňovník zamedzuje dvojitému zdaneniu podľa § 43 ods. 20 a 23 zákona. Údaje uvedené v tomto oddiele slúžia platiteľovi dane k vypočítaniu úhrnnej sumy dane vyberanej zrážkou po zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá má byť odvedená správcovi dane a k vypočítaniu nedoplatku, resp. preplatku tejto dane. Odvedenie nedoplatku uvedeného v riadku 51 nezakladá povinnosť platiteľa dane/daňovníka podať „opravné“ oznámenie.
13) Uvádza sa úhrn príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona, z ktorých sa vyberá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona, plynúcich zo zdrojov v zahraničí vyňatých zo zdanenia na území SR podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
14) Uvádza sa úhrn dane zaplatenej v štáte, s ktorým SR má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia započíta na úhradu dane podľa § 43 zákona najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte zaplatená v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí uvedené v riadku 44.
15) Uvádza sa úhrnná suma dane zrazenej držiteľom, ktorý je zahraničnou osobou, a má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, podľa § 43 ods. 10 až 12 zákona z plnení uvedených v riadku 21a. Výška tejto zrazenej dane sa vypĺňa na základe kópie potvrdenia o výške zrazenej dane vystaveného týmto držiteľom podľa § 43 ods. 23 zákona. Kópia tohto potvrdenia je prílohou tohto oznámenia.
Čakajte prosím