DAŇOVÉ PRIZNANIE
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Druh priznania
Postavenie osoby
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len "daň")
Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo
 
 
 
Zdaňovacie obdobie

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby *
Adresa sídla alebo trvalého pobytu
Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.
Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona a daň podľa § 81 zákona
znížená sadzba dane
Základ dane
[01]
Daň
[02]
základná sadzba dane
Základ dane
[03]
Daň
[04]
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona
znížená sadzba dane
Základ dane
[05]
Daň
[06]
základná sadzba dane
Základ dane
[07]
Daň
[08]
Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 až 12 zákona
Základ dane
[09]
Daň
[10]
Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona
Základ dane
[11]
Daň
[12]
Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane
Základ dane
z toho základ dane podľa
§ 43 ods. 1 a 4 zákona
z toho základ dane podľa
§ 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona
[13]
[14]
 
[15]
 
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona
[16]
 
Daň celkom
[17]
 
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[18]
[19]
 
 
z toho podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[20]
[21]
 
 
z toho podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[22]
[23]
 
 
Rozdiel v základe dane podľa § 25 ods. 1 až 3, § 65 ods. 10 a 11 zákona (+/-)
Rozdiel v dani podľa § 25 ods. 1 až 3, § 65 ods. 10 a 11 zákona (+/-)
[24]
[25]
 
 
Rozdiel v základe dane podľa § 25a zákona (+/-)
Rozdiel v dani podľa § 25a zákona (+/-)
[26]
[27]
 
 
Oprava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-)
[28]
 
Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona (+/-)
[29]
 
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona
[30]
 
Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona
[31]
 
Vlastná daňová povinnosť
[32]
 
Nadmerný odpočet
[33]

Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona
[34]
Vlastná daňová povinnosť na úhradu
[35]
 
ÚDAJE DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/-)
Daň na úhradu (+/-)
[36]
[37]
 
Čakajte prosím