ŽIADOSŤ
o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky
podľa § 51g ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Podľa § 51g ods. 2 zákona správca dane vydá daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) zákona potvrdenie o zaplatení dane na území Slovenskej republiky na základe žiadosti tohto daňovníka alebo platiteľa dane.1)
za obdobie2) *
od
do
Túto žiadosť podáva: *


daňovník uvedený v I. oddiele
platiteľ dane uvedený v II. oddiele
I. Oddiel - Údaje o daňovníkovi
Rodné číslo4)
/
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom
/
/
za priezviskom)
Právnická osoba

Adresa v štáte rezidencie

Ulica
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
II. Oddiel - Údaje o platiteľovi dane 7)
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom
/
/
za priezviskom)
Právnická osoba
Adresa v štáte rezidencie
Ulica
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
Telefónne číslo
III. Oddiel - Údaje o zdaniteľnom príjme a zaplatení dane
Pridať Odobrať
IV. Oddiel - Miesto na osobitné záznamy 12)
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné a správne.
1) Za žiadosť podanú v súlade s ustanovením § 51g ods. 2 zákona sa považuje, aj ak platiteľ dane požiada správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na samostatnej strane tlačiva Oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V takomto prípade nie je potrebné duplicitne podávať žiadosť na tomto tlačive.
2) V časti „za obdobie“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň na území Slovenskej republiky zaplatená, resp. zrazená. Časový údaj môže pokrývať predchádzajúce obdobie jedného alebo viacerých mesiacov pri vysporiadaní daňovej povinnosti daňou vyberanou zrážkou prostredníctvom platiteľa dane (uvedie sa napr. od 01.01.2020 do 31.01.2020) alebo obdobie jedného zdaňovacieho obdobia pri vysporiadaní daňovej povinnosti prostredníctvom podaného daňového priznania alebo ročného zúčtovania (uvedie sa napr. od 01.01.2019 do 31.12.2019).
3) Uvedie sa daňové identifikačné číslo daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak bolo pridelené správcom dane v Slovenskej republike.
4) Rodné číslo sa uvádza u daňovníka (fyzickej osoby), ak mu nebolo pridelené DIČ.
5) Dátum narodenia sa uvádza, len ak ide o daňovníka (fyzickú osobu), ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo.
6) Uvedie sa identifikačné číslo, ak bolo daňovníkovi pridelené v štáte rezidencie.
7) Údaje o platiteľovi dane nie je potrebné uvádzať, ak o vydanie potvrdenia žiada priamo daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou a v potvrdení sa neuvádza, od koho plynul zdaniteľný príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky (napr. zisky podnikov, príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a pod.)
8) Uvedie sa druh zdaniteľného príjmu slovom s použitím terminológie podľa medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. príjmy z nehnuteľností, príjmy z podnikania, príjmy z medzinárodnej dopravy, dividendy, úroky, licenčné poplatky, príjmy zo scudzenia majetku, príjmy z nezávislého povolania, príjmy zo závislej činnosti, príjmy umelcov a športovcov, dôchodky, iné príjmy a pod.). Ak žiadateľ žiada, aby v potvrdení boli uvedené viaceré druhy príjmov, resp. jeden druh príjmov zaplatený s rôznym dátumom zaplatenia, uvedie všetky údaje samostatne. Ak žiadateľ o vydanie potvrdenia požiada tiež o uvedenie doplňujúcich údajov (napr. číslo faktúry, číslo obchodnej zmluvy), uvedie tento údaj v zátvorke k údaju o druhu príjmu, resp. v IV. Oddiele – Miesto na osobitné záznamy.
9) Uvedie sa výška zdaniteľného príjmu nezníženého o prípadné daňové výdavky, nezdaniteľné časti základu dane a ďalšie odpočítateľné položky uznané na daňové účely v Slovenskej republike. Zdaniteľným príjmom je podľa § 2 písm. h) zákona príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Na účely potvrdzovania tohto tlačiva sa v prípade daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva príjmom rozumie výnos.
10) Uvedie sa suma zrazenej alebo zaplatenej dane zníženej o daňový bonus a o daňový bonus na zaplatené úroky.
11) Dátumom zaplatenia sa rozumie:
- pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, dátum zrazenia
- pri príjmoch, ktoré sú predmetom zabezpečenia dane podľa § 44 zákona a bol uplatnený postup podľa § 44 ods. 5 zákona, dátum zrazenia sumy na zabezpečenie dane
- pri príjmoch vysporiadaných prostredníctvom daňového priznania podľa § 32 alebo § 41 zákona:
- dátum zaplatenia dane – ak v daňovom priznaní je vyčíslená „daň na úhradu“
- posledný deň lehoty na podanie daňového priznania – ak v daňovom priznaní je vyčíslený „daňový preplatok“, resp. „daň na úhradu“ je nula
- pri príjmoch vysporiadaných prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa § 38 zákona:
- dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto ročné zúčtovanie vykonalo – ak výsledkom ročného zúčtovania je „daňový preplatok“, resp. „daň na úhradu“ je nula
- dátum finálneho zaplatenia daňového nedoplatku zamestnávateľovi, ak z ročného zúčtovania vyplynul „daňový nedoplatok“.
12) Žiadateľ uvedie v prípade potreby ďalšie doplňujúce informácie (napr. údaje o ďalších zdaniteľných príjmoch a zaplatení dane v členení podľa III. Oddielu).
13) Žiadateľ uvedie počet príloh. Podkladom pri vydávaní potvrdenia je v závislosti od príjmu napr.:
a) daňové priznanie podané daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a doklad o úhrade dane
b) oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona
c) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti podané za príslušné zdaňovacie obdobie a doklad o úhrade daňového nedoplatku.
Čakajte prosím