OZNÁMENIE
držiteľa podľa §52zzi ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17 zákona
Oznámenie sa podáva až po skončení príslušného kalendárneho roka.
Oznámenie podľa §52zzi ods. 11 zákona podáva držiteľ1) do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom poskytol nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi nad rozsah určený osobitným predpisom (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17 zákona (ďalej len „príjemca nepeňažného plnenia“).V oznámení sa uvádzajú len zdaniteľné nepeňažné plnenia.

Údaje o držiteľovi1)
Fyzická osoba
[02] Priezvisko
[03] Meno
 
Riadok 05 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ
[04] Titul pred menom
 
/
Titul za priezviskom4)
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
[07] Ulica
[10] Obec *
[08] Súpisné/orientačné číslo
[09] PSČ
[11] Štát *
Údaje o príjemcovi nepeňažného plnenia a o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom8) okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17 zákona
Fyzická osoba
[14] Priezvisko
[15] Meno
[16] Titul pred menom
 
/
Titul za priezviskom4)
Názov4) a adresa zdravotníckeho zariadenia5)
Právnická osoba
Adresa sídla (právnická osoba)
[28] Výška poskytnutého nepeňažného plnenia v eurách6)
[29] Dátum poskytnutia nepeňažného plnenia7)
Ak držiteľ poskytol nepeňažné plnenia viacerým príjemcom nepeňažného plnenia, údaje o ďalších príjemcoch nepeňažného plnenia, ako aj o výške poskytnutého nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia sa uvedú na samostatnej strane, ktorá ak sa vypĺňa, je súčasťou oznámenia.
Predchádzajuci príjemca / Nasledujúci príjemca Pridať Odobrať      Prejsť na  príjemcu 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia
1) Držiteľom je držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo tretia osoba, ktorá sprostredkovala poskytnutie plnenia od týchto osôb, ktorý v kalendárnom roku poskytol nepeňažné plnenie príjemcovi nepeňažného plnenia.
2) Vypĺňa sa len vtedy, ak daňové identifikačné číslo bolo pridelené.
3) Ak držiteľ zistí, že v oznámení podanom za príslušný kalendárny rok uviedol nesprávne alebo neúplné údaje, podá za tento kalendárny rok nové oznámenie, v ktorom uvedie všetky údaje a všetky sumy správne, pričom rozdiely oproti bezprostredne predchádzajúcemu podanému oznámeniu v tomto novom oznámení neuvádza. Skutočnosť, že oznámenie podáva z dôvodu opravy nesprávnych údajov alebo doplnenia chýbajúcich údajov vyznačí krížikom.
4) Nepovinný údaj.
5) Uvedie sa adresa zdravotníckeho zariadenia, v ktorom príjemca nepeňažného plnenia - fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca.
6) Uvedie sa úhrnná suma poskytnutého nepeňažného plnenia v príslušnom kalendárnom roku nad rozsah určený zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17 zákona.
7) Uvedie sa dátum poskytnutia nepeňažného plnenia v tvare DD.MM.RRRR. Ak držiteľ poskytol nepeňažné plnenie vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného poskytnutia nepeňažného plnenia za príslušný kalendárny rok.
8) Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čakajte prosím